Как може да се защити лице, срещу което се извършва въвод в недвижим имот

Как може да се защити лице, срещу което се извършва въвод в недвижим имот

По искане на Взискателя, въз основа на годно прано основание съдия-изпълнителят може да извърши въвод срещу лице, намиращо се в даден недвижим имот и да предаде имота на лицето, в полза на което имотът е присъден.

Как може да защити правата си лицето, срещу което се извършва въвода и което съдия-изпълнителят иска да отстрани от имота?

Ако съдия-изпълнителят намери лице, което се намира в имота, законът задължава съдия-изпълнителят да предостави тридневен срок на това лице да поиска спиране на изпълнението от районния съд. Ако намери искането за спиране за основателно, районният съд спира изпълнението като предоставя възможност на  лицето, което се е намирало във владение на имота към датата на въвода да предяви иск, за да докаже правата си по отношение на имота.

Продължете към цялата статия…Как може да се защити лице, срещу което се извършва въвод в недвижим имот

Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър

Кадастралната карта и кадастралния регистър за съответния район представляват нанесени съществуващи и нови данни за недвижимите имоти в съответния район. За да бъдат издадени такива следва да има информация за пространственото положение и размерите на недвижимите имоти, както и информация за карти, планове, регистри и друга документация. Това представлява основна информация за недвижимия имот, която може да бъде почерпена от актове, удостоверяващи правата на собственика, съответно носителя на друго вещно право върху имота, регистрите на общинската и областната администрация и др.

Продължете към цялата статия…Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър

Защита на владението

Memory Belt
Creative Commons License photo credit: GollyGforce

Владението е фактическа власт върху един имот, като лицето, упражняващо фактическата власт върху имота, счита имота за свой. Владението не е право а факт,  но законът предоставя защита на това фактическо положение, тъй като от една страна в повечето случаи фактическото положение, отговаря и на правното такова, а от друга страна защитата на владението е средство за предотвратяване на самоуправни нарушения.

Владението се защитав с искове по чл. 75 и  чл. 76 от Закона за собствеността, по които се доказва само факта на владението и извършването на нарушението.

Съгласно Чл.75 от ЗС „Владението на недвижим имот или на вещно право върху такъв имот включително сервитут,  което е продължило повече от шест месеца, може да бъде защитено срещу всяко нарушение. Искът може да се предяви в шестмесечен срок”

С този иск се защитава владението върху недвижим имот, вещно право и сервитут. Иск не се отнася за защита на движими вещи.

Искът може да бъде предявен от владеелец на имота, този който държи имота, смятайки го за свой, но не и от държател на имота.

Когато недвижим имот се владее едновременно от повече от едно лице, всеки от владелжите може да предяви иска, както срещу останалите владелци на имота, така и срещу трети лица. Може да се защитава с владелчески иск както целият имот, така и всяка част от него.

Нарушението на владението представлява действие, което ограничава или изключва фактическата власт на владелеца  върху имота изцяло или отчасти.

Предпоставка за предявяване на този иск е владението да е продължило непрекъснато повече от шест месеца. В случай, че бъде доказано, че имотът е бил владян  в различни времена, предполага се, че е бил владян и в промеждутъка. Необходимо е  владението да е продължило повече от шест месеца от момента на нарушението назад във времето.

Ответник е всеки нарушител на владението. Нарушител е този, който първоначално е отстранил фактическата власт на владелеца, както и този, който е получил владението от нарушителя и с действиятя си отстранява фактическата власт на владелеца върху вещта.

Искът може да има за предмет, в зависимост от характера на нарушението;

–          прекратяване на нарушението чрез осъждане на нарушителя да прекрати действията, с които  извършва нарушението;

–          възстановяване на отнетото владение, чрез осъждане на ответника да предаде вещта на ищеца;

–          възстановяване на вещта в състоянието преди нарушението;.

Продължете към цялата статия…Защита на владението