Заличаване на ЕТ [едноличен търговец]. Процедура по закриване

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната – това гласи разпоредбата на чл. 56 от Търговския закон. Сравнително лесната регистрация доведе до множество регистрирани фирми, осъществяващи дейност като едноличен търговец.

Как можем да прекратим регистрацията на фирмата на Едноличния търговец и да го заличим от регистрите?

Първата стъпка е да се подаде заявление по образец в Националния осигурителен институт. След подаването на заявлението от НОИ ще бъде извършена проверка /ревизия/ на дейността на Едноличния търговец. Ако в предприятието на ЕТ са наемани служители за извършването на търговската дейност, то от НОИ ще бъде определена дата, на която да бъдат предадени всички сключени трудови договори, разплащателни ведомости и заповеди за прекратяване на трудовите договори. Тези документи следва да се съхраняват от всеки работодател, а след прекратяването на дейността му – те се съхраняват в архива на НОИ.

Продължете към цялата статия…Заличаване на ЕТ [едноличен търговец]. Процедура по закриване

Как да заличим фирмата си от Търговски регистър?

Процедурата по заличаване на фирма от търговския регистър слага край на съществуването на самото търговското дружество и същото изчезва  от правния мир, изгубва своята правоспособност. Поради така описаните правни последици от заличаването на дружеството, процедурата е доста дълга и съдържа някои специфични моменти. Самата процедура се провежда пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията, но в нея вземат участие и други държавни органи, а именно съответната Териториална Дирекция на НАП и НОИ.

Продължете към цялата статия…Как да заличим фирмата си от Търговски регистър?