Задължително ли е явяването на ищеца по бракоразводно дело в първото по делото заседание

Задължително ли е явяването на ищеца по бракоразводно дело в първото по делото заседание

По правило ищецът е длъжен да се яви лично на първото заседание по делото в бракоразводен процес и да заяви лично, че поддържа исковата си молба за развод.

 С годините стана така, че много български граждани живеят и работят в чужбина, където трайно са се установили. Искат да се разведат пред български съд обаче им е много трудно да присъстват на първото по делото заседание, тъй като обикновено това е свързано с редица неудобства като пътуване на дълги разстояние, съответно свързаните с това разходи, отсъствието им от работа и т.н.

Продължете към цялата статия…Задължително ли е явяването на ищеца по бракоразводно дело в първото по делото заседание

Неприсъствено решение


Снимка: anadelmann

Неприсъствено решение може да се издаде както срещу ответника, така и срещу ищеца. Срещу ответника такова решение може да се постанови при наличието на три кумулативни предпоставки:
-Липса на отговор на исковата молба в срок;
-Неявяване в първо съдебно заседание;
-Липса на искане на делото да се разглежда в негово отсъствие;

При наличието на горните условия, ищецът може да избира: или да оттегли иска си или да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Ищецът обаче не е длъжен да се възползва от някоя от изброените две възможности., разглеждането на делото и при наличието на посочените предпоставки може да продължи по общия ред. Също така и Съдът не е длъжен , дори ищецът да е поискал, да постанови неприсъствено решение срещу ответника – той преценява дали искът е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и доказателствата към нея. Когато искът отхвърли искането за установяването на неприсъствено решение, определението му е окончателно и делото продължава по общите правила.

Срещу ищеца неприсъствено решение може да се постанови също при три кумулативни дадености:
– Не се е явил на първото съдебно заседание;
– Не е взел становище по отговора на исковата молба;
– Не е поискал разглеждането на делото в негово отсъствие;

При тези предпоставки ответникът може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца. Ако делото бъде прекратено и ищецът предяви отново същия иск, той може да използва събраните по първото дело доказателства, само ако тяхното повторно събиране има трудно преодолима пречка.

В случай, че ищецът в исковата молба не е посочил и представил доказателства, ответникът не е дал отговор и двете страни не се явят в първото съдебно заседание, без да са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие, делото се прекратява служебно.

За да се постанови неприсъствено решение страните трябва:

Продължете към цялата статия…Неприсъствено решение