Топлофикация III част

coin_64_back

Изложеното в предишните публикации по темата “Топллофикация” разглеждаше частния случай  на защита срещу изпълнителни листове, издадени по молби на „Топлофикация” за снабдяване с изпълнителни листове, подадени в срок до 01.03.2008год.

С влизането в сила на новия ГПК се установи нов начин за събиране на вземанията включително и тези на „Топлофикация”. За снабдяването с изпълнителен лист по новия ГПК, „Топлофикация” подава молба за издаване на т. нар. заповед за изпълнение. Заповедта за изпълнение се издава по писмено заявления на Кредитора. Длъжникът трябва да получи уведомление от съда за така издадената заповед за изпълнение, срещу която може да възрази в 14 дневен срок от получаване на съобщението. Възражението не трябва да е мотивирано. Ако то постъпи в съда в законоустановения срок, съдът предоставя на „Топлофикация” едномесечен срок да предяви иска си по общия ред, като довнесе дължимата затова държавна такса. Следва да се преценява във всеки конкретен случай има ли смисъл от подаване на възражението или не, тъй като ако сумата действително се дължи, проточването във времето ще утежни дълга с допълнителни държавни такси, лихви, хонорари.

Когато Длъжникът е възразил и Топлофикация е предявила своя иск срещу него по общия ред, длъжникът ще получи  препис от исковата молба на Топлофикация чрез съда. Срещу получената искова молба, длъжникът задължително в едномесечен срок от получаването, трябва да направи подаде своя писмен отговор, в който да направи всички възражения, които има срещу исковата молба, включително и възражението си за изтекла погасителна давност. Ако не възрази в срока за отговор, ако за това е нямал основателни причини, тази възможност се преклудира и направените по-късно възражения няма да се вземат в предвид от съда при постановяване на решението.

След постъпването на отговора на исковата молба в съда, съдът определя датата за разглеждане на делото в открито заседание, за което страните получават съобщение. По тези дела се насрочват и съдебно технически и съдебно счетоводни експертизи за установяване на количеството разходвана, но незаплатена топлинна енергия за конкретния имот.


Много е важно за длъжниците, които не живеят на адреса, на който се води тяхната адресна регистрация да са винаги информирани дали  на адреса им по регистрация не е извършено връчване на книжа. Става въпрос за процедура на връчване, уредена от закона при която длъжникът не е намерен на постоянния му адрес и никой от домашните не приеме съобщението. В този случай съобщението на съда се залепва на вратата  на адреса на длъжника, а когато до нея няма достъп, на външната врата и се пуска в пощенската кутия. Чрез това уведомление длъжникът се кани  в 14 дневен срок да се яви в съда, за да получи книжа по съответното дело. С изтичането на този срок, независимо дали длъжникът се е явил в съда или не, за да получи книжата, последните се считат надлежно връчени. Ето така на практика в редица случаи се стига до положение, че длъжник, неживеещ по една или друга причина на адреса, на който се води адресната му регистрация, изобщо не е разбрал че срещу него е било проведено съдено производство/ заповедно производство обикновено в случаите с Топлофикация/ и е бил издаден изпълнителен лист. В този случай длъжниците разбират за всичко това след като е образувано изпълнително дело срещу тях и дори след като им е наложен запор върху банкови сметки, заплати, движимо имущество, възбрана върху недвижими имоти. И в този случай е предвиден в закона път за защита, но той е ограничен . В случай, че длъжникът не е бил надлежно уведомен или не е бил уведомен лично и към датата на уведомлението не е пребивавал  на територията на Република България или поради друга непредвидена и непредотвратима причина не е могъл да получи съобщението или да подаде възражението си срещу заповедта за изпълнение в законоустановения срок, може да подаде възражение срещу издадената заповед за изпълнение до горестоящия съд. Възражението на практика се подава чрез съда, издал заповедта за изпълнение, до въззивния съд. Ако въззивният съд приеме възражението на Длъжника, на Кредитора се предоставя срок да предяви вземането си по общия исков ред.

Срещу издаден изпълнителен лист при действието на новия ГПК, след 01.03.2008год., Длъжникът може да се защити като води иск за това пред съда, като установява, че не дължи претендираните суми, като се позовава само на новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства, от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни на длъжника до изтичането на срока за възражение или с които не е могъл да се снабди в същия срок. Този иск може да се предяви в тримесечен срок от датата, на която на длъжникът са станали известни новооткритите или нововъзникнали обстоятелства, но не по-късно от една година от погасяване на вземането. Смисълът на това ограничение е предвидената  възможност за подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение, тъй като при подаване на възражението заповедта за изпълнение не влиза в сила и Кредитора следва да води дело за установяване на вземането си.


Има и случай, в който по образувано изпълнително дело в срока за доброволно изпълнение е предприето действие по принудително събиране на вземането и вземането е събрано. В този случай длъжникът може да обжалва действията на съдия – изпълнителя, но за да получи обратно недължимо платеното, ако последното е такова, трябва да води срещу „Топлофикация’ осъдителен иск за връщане на недължимите, но принудително събрани суми. В този случай длъжникът няма интерес от воденето на установителен иск за недължимостта на сумите, тъй като те вече са събрани по принудителен ред, а само осъдителен, защото, ако искът бъде уважен, чрез него ще се установи че сумата не е дължима и „Топлофикация” ще бъде осъдена да заплати неправомерно получените суми.

Изобщо казусите с „Топлофикация” са различни и съответно пътищата за защита са различни във всеки конкретен случай, поради което моят съвет е своевременно да се търси правна помощ, докато същата все още е възможна, отколкото ненужно да се изчаква и да се изчерпат възможностите за реакция с положителен резултат.

А какъв е Вашият казус с „Топлофикация”?
В случай, че се нуждаете от адвокат за проблемите си с Топлофикация, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.