Договор за сътрудничество и съвместна дейност

ДОГОВОР

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

Днес, ………….2006 г. в гр. ………………… се подписа настоящият договор за сътрудничество и съвместна дейност между:
фирма ………………………………………………………………………., представлявана от ………………………………………………………………………………………. с търговски адрес …………………………………………………………………………………….., от една страна
и
фирма ……………………………………………………………………….., представлявана от ………………………………………………………………………………………… с търговски адрес …………………………………………………………………………, от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Като подписват настоящия договор страните декларират намерението си за сътрудничество и съвместна дейност в областта на …………………………………………………………………………………………………. в условията на трайно изпълнение в рамките на договорения срок.
Чл. 2. За извършваните дейности във всеки конкретен случай се сключва договор между страните, като се определят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се уточняват конкретните задължения на страните, срокове, плащания и др.
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от една година.
Чл. 4. Договорът влиза в сила от деня на подписването му. При изтичане на срока, посочен в чл. 3. договорът се счита за подновен за нов едногодишен срок, освен ако някоя от страните не поиска прекратяването му най-малко един месец преди изтичането на този срок.
Чл. 5. Договорът може да бъде прекратен при:
1) продължително и трайно неизпълнение на задълженията от една от страните;
2) прекратяване на дейността на една от страните;
3) изрично изразено желание на една от страните;
4) взаимно съгласие,както и с общите разпоредби на гражданското законодателство.
Чл. 6. Едностранното прекратяване на договора става с писмено уведомяване на другата страна. То влиза в сила 30 дни след изпращането на писменото уведомяване.
Чл. 7. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ФИРМА “…………………………….” ФИРМА “………………………….”
(………….) (………….)

Снимка: Cool Fundamentalist

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.