Животозастраховане. Най-важните принципи, които трябва да се знаят.

При животозастраховането се застраховат живота, здравето, телесната цялост на застрахования или на трето лице. Подлежат на обезщетяване само неимущевствените вреди и не се обезпечават сумите по лечението и възстановяването на увреденото лице. Покрива се рискът от настъпването на застрахователното събитие, но има и спестовен характер.

При сключването на застраховката следва да се съобщят данните от съществено значение  за риска, а именно възраст, здравословно състояние на лицето. Наличието на болести не е пречка за сключване на застрахователен договор, но те трябва да се съобщят на застрахователя, за да прецени той риска, който поема и  съответно при какви условия на договора.

При застраховка живот, застрахователната преми може да се дължи наведнъж или на отделни вноски, ако обаче не бъдат платени  премиите, застрахователят няма право да търси същите по принудителен ред, за разлика от имущественото застраховане.

При неплащане на премиите, застрахователят може да измени договора при положение, че са плащани премиите за две години най-малко. Ако премиите не са плащани  най-малко за две години, застрахователят може да прекрати едностранно договора.

Продължете към цялата статия…Животозастраховане. Най-важните принципи, които трябва да се знаят.

Застраховка злополука

Застраховката злополука, за разлика от застраховката живот, не притежава спестовен елемент и застрахованият не може да иска плащане на застрахователната сума при други условия, освен при реализиране на  застрахователното събитие.

Застраховани могат да бъдат физически лица, от значение е тяхното здравословно състояние, възраст, работа  и условия на труд, може да се сключи договор в полза на трето лице, както и да се застрахова телесната цялост на трето лице..

Тези застраховки могат да се сключват от работодател, а при настъпване на застрахователното събитие, право да получат застрахователните суми имат застрахованите работници и служители а не работодателят. Не се считат за злополука професионалните болести.

Друг вид застраховка срещу злополука е застраховането, което сключват превозвачи в полза на пътниците в техните превозни средства. Застраховат се местата в превозното средство.

Ако при настъпване на застрахователното събитие, се установи, че в превозното средство към момента на настъпване на застрахователното събитие са се намирали повече пътници, отколкото са местата, застрахователят плаща пропорционално намалена застрахователна сума в зависимост  от броя на местата и броя на пътниците.

Продължете към цялата статия…Застраховка злополука

Какво става ако застрахованият не каже всичко при застраховка

АКО ЗАСТРАХОВАНИЯТ НЕ КАЖЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

При сключването за застрахователен договор застраховният е длъжен да съобщи на застрахователя всички данни, които са му известни и имат занчение за риска.  При увеличавне на риска, застрахованият е длъжен да съобщи новите факти и обстоятелства, които водят до изменението на риска, като това задължение трaе през цялото време на действие на договора. Не е налице неизпълнение на това задължение на застрахования обаче в случай, че застрахованият не е съобщил съществени обстоятелства относно риска, за чието съществуване той не е имал представа или ако рискът се е увеличил в резултат на негови невиновни действия или бездействия.

При неизпълнение на задълженията  на затрахования застрахователят има няколко възможности: да  прекрати договора, да измени застрахователната сума, застрахователната премия, времетраенето на договора или да откаже плащане на застрахователното обезщетение. Застрахователят не може да избира произволно, кое от законово предоставените му права да упражни. Упражняването на тези права става от застрахователя извънсъдебно чрез отправяне на писмено едностранно волеизявление до застрахования. Прекратяването на договора може да се извърши само за вбъдеще и до момента на прекратяването му застрахователят не дължи връщане на застрахователните премии, които е получил.

При сключването на застрахователния договор, застрахованият следва да отговори на писмено поствени въпроси от застрахователя, които са съществени за застрахователния риск. От  друга страна неотговарянето на въпрос, без да има укриване на съществено за риска обстоятелство, не е основание а прекратяване на застрахователния договор, за едностранното му изменение от застрахователя или за отказ от плащане на застрахователно обезщетение. При спор дали застрахованият  съзнателно е укрил дадено обстоятелство, при знанието на което застрахователят не би сключил застрахователния договор или би сключил договора, но при други условия, застрахователят следва да доказва, че застрахованият умишлено не е изпълнил своето задължение за съобщаване на съществени обстоятелтва за естеството и размера на риска като следва да докаже наличието на  знание на застрахования за това обстоятелство.

Продължете към цялата статия…Какво става ако застрахованият не каже всичко при застраховка