Медиация. Интелигентно разрешаване на спорове

НЕ ТРЯБВА ЛИ ВИЕ  ДА ВЗИМАТЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ?

НЕ ТРЯБВА ЛИ ВИЕ ДА РАЗРЕШАВАТЕ ВАШИТЕ СПОРОВЕ?

НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ВИЕ КАКВО Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВАС?

НЕ ИСКАТЕ ЛИ СПОРА ДА СЕ РЕШИ СЕГА?

ИЛИ СТЕ ГОТОВИ ДА ОТСТЪПИТЕ ТЕЗИ ВАШИ ПРАВА НА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ?

И АКО ПРЕХВЪРЛИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВАШИЯ СПОР НА ДРУГ,  ДАЛИ ТОЙ  БИ РАЗРЕШИЛ СПОРА ПО-ДОБРЕ ЗА ВАС?

АКО МОЖЕТЕ ДА ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА И ПОСТЪПКИТЕ СИ, АКО ИСКАТЕ  СПОРА, КОЙТО ИМАТЕ ДА СЕ РАЗРЕШИ СЕГА, А НЕ В НЕОБОЗРИМОТО БЪДЕЩЕ, АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ОТНОШЕНИЯТА СИ  С ВАШИЯ ОПОНЕНТ, ТО ИМА ТАКЪВ НАЧИН И ТОЗИ НАЧИН Е МЕДИАЦИЯ

Медиацията е извънсъдебен доброволен способ за уреждане на спорове чрез който можете да постигнете повече.

При медиацията решенията във връзка с уреждането на спора се взимат от страните, а не се налагат от трето лице. При медиацията можете да разрешите спора сега, без да се налага да водите дълги и скъпо платени съдебни процеси, изходът от които никога не е предварително сигурен. Освен това, решенията ги взимате Вие.

Продължете към цялата статия…Медиация. Интелигентно разрешаване на спорове

Неприсъствено решение


Снимка: anadelmann

Неприсъствено решение може да се издаде както срещу ответника, така и срещу ищеца. Срещу ответника такова решение може да се постанови при наличието на три кумулативни предпоставки:
-Липса на отговор на исковата молба в срок;
-Неявяване в първо съдебно заседание;
-Липса на искане на делото да се разглежда в негово отсъствие;

При наличието на горните условия, ищецът може да избира: или да оттегли иска си или да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Ищецът обаче не е длъжен да се възползва от някоя от изброените две възможности., разглеждането на делото и при наличието на посочените предпоставки може да продължи по общия ред. Също така и Съдът не е длъжен , дори ищецът да е поискал, да постанови неприсъствено решение срещу ответника – той преценява дали искът е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и доказателствата към нея. Когато искът отхвърли искането за установяването на неприсъствено решение, определението му е окончателно и делото продължава по общите правила.

Срещу ищеца неприсъствено решение може да се постанови също при три кумулативни дадености:
– Не се е явил на първото съдебно заседание;
– Не е взел становище по отговора на исковата молба;
– Не е поискал разглеждането на делото в негово отсъствие;

При тези предпоставки ответникът може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца. Ако делото бъде прекратено и ищецът предяви отново същия иск, той може да използва събраните по първото дело доказателства, само ако тяхното повторно събиране има трудно преодолима пречка.

В случай, че ищецът в исковата молба не е посочил и представил доказателства, ответникът не е дал отговор и двете страни не се явят в първото съдебно заседание, без да са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие, делото се прекратява служебно.

За да се постанови неприсъствено решение страните трябва:

Продължете към цялата статия…Неприсъствено решение