Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘нестопанска цел’

Примерен устав на сдружение с нестостопанска цел

Снимка: Damon Duncan У С Т А В на СДРУЖЕНИЕ”………………..” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел с наименование………., наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). (2) Сдружение с нестопанска цел – е отделно от членовете си и отговаря за […]

Коментирайте

Юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност

Снимка: Philipp Klinger Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за конкретно определени цели, а именно: 1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; 2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; 3. […]

Коментари (1)

Юридически лица с нестопанска цел

Снимка: photo-maker Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Юридическите лица с нестопанска могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на […]

Коментари (1)

  
Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии