Правата на наследника при наследяване на дружествен дял

Дружествения дял на съдружник в дружество с ограничена отговорност се наследява.  Дружественият дял представлява част от имуществото на дружеството с ограничена отговорност. Със смъртта на съдружника обаче неговите наследници не стават автоматично съдружници …

Продължете към цялата статия…Правата на наследника при наследяване на дружествен дял

Може ли да се завещае имущество на ЕООД ?

Тема на днешната статия е въпросът възможно ли е да се извърши завещание с имущество на търговско дружество при условие, че завещателят е едноличен собственик на капитала на това дружество.

 От правна страна нещата седят по следния начин: Законът за наследството урежда правоприемството и имуществените отношения след смъртта на физическите лица. Принципът е, че починалото физическо лице се наследява от низходящите и възходящи роднини, а при липса на такива, от съребрени роднини до четвърта степен включително, както и от преживелия съпруг, който наследява успоредно с останалите роднини.

Продължете към цялата статия…Може ли да се завещае имущество на ЕООД ?