Топлофикация ме осъди без да разбера! Ето как може да стане това.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Не са редки случаите, в които длъжниците на „Топлофикация” разбират, че срещу тях е било водено дело и е постановено решение, по силата на което същите са осъдени да заплатят суми на „Топлофикация”, едва когато получат  покана за доброволно изпълнение от  съдия-изпълнител или дори когато се окаже, че притежаваните от тях суми по банкови сметки и трудови възнаграждения са запорирани, a имотите им – възбранени, без да са разбрали че срещу тях е било водено дело и постановено осъдително решение. В по-големия брой от случаите, овен това, длъжниците се оказват осъдени да заплатят освен дължими суми и суми, които се отнасят за много стари задъжения, такива които са погасени по давност.

Ако това се случи и на Вас, има средства за защита, но към  всеки конкретен случай трябва да се подходи индивидуално и да се установи дали са налице законовите предпоставки, за да се приложи защитен механизъм.

Неприсъствено решение може да бъде постановено срещу ответника /длъжника/ само в следните случаи: когато ответникът е получил препис от исковата молба, в законоустановения срок не е подал отговор на исковата молба, не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие и не се е явил на делото, без уважителна причина, като всички тези предпоставки трябва да са едновременно налице. Неприсъствено решение, освен това, може да се постанови не служебно от съда, а само по искане на ищеца /”Топлофикация”/.

Неприсъственото решение  е оформено в протоко от проведеното заседание по деото. То не подлежи на обжалване, но срещу него може да се подаде молба за отмяна пред въззивния съд в едномесечен срок от връчването му. Срокът започва да тече от връчване на решението, но в много от случаите длъжниците не получават решение, а направо са известявани за образувано срещу тях  изпълнително дело. В тези случаи те могат да подадат молба за отмяна, независимо, че решението фактически не им е връчено.

Продължете към цялата статия…Топлофикация ме осъди без да разбера! Ето как може да стане това.

Погасителна давност при застраховките

ПОГАСИТЕЛНА  ДАВНОСТ ПРИ ЗАСТРАХОВКИТЕ

Не е безспорен въпросът с каква дасност се погасяват вземанията при застраховки.

С тригодишна давност се погасява вземането на застрахователя към застрахования за заплащане на застрахователните премии. В имущественото застраховане вземането на застрахования срещу застрахователя съставляващо застрахователно обезщетение се погасяват с тригодишен срок, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. При застраховки живот, злополука и гражданска отговорност  давността е пет години.

Вземането на застрахователя за заплащане на застрахователни премии се погасява с изтичането на тригодишна давност, считано от датата на която премията е следвало да бъде изплатена. Ако плащането се дължи на последователни вноски, за всяка отделна вноска тече нова давност, считано от датата, на която е следвало да бъде заплатена.

При застраховка „гражданска отговорност” в случай, че застрахованото лице срещу  „граждансак отговорност” заплати доброволно на увреденото лице обезщетение за причинените му вреди, застрахованият може да търси от застрахователя заплащане на застрахователно обезщетение. В този случай давността, с която се погасява вземането на застрахования срещу застрахователя е петгодишна и започва да тече от датата, на която застрахованият е платил на третото увредено лице.

При застраховки „гражданска отговорност” третото увредено лице има право да търси направо от застрахователя  по „гражданската отговорност” на причинителя на вредата, заплащане на засрахователно обезщетение, което право на третото лице се погасява с изтичане на петгодишен давностен срок, считано от датата  на настъпване на застрахователното събитие.

Продължете към цялата статия…Погасителна давност при застраховките