Как се доказва професионално заболяване и как се търси обезщетение за вреди от професионално заболяване

Професионално заболяване се доказва само с ТЕЛК. Няма ли решение за определяне на намалена работоспособност и същевременно определяне на нейния процент, работникът или служителят не може да установи професионалния характер на своето заболяване.
Ако служителят или работникът вече е осъдил работодателя за заплащане на обезщетение за вреди, причинени от професионално заболяване/имуществени и неимуществени такива/ за определен изминал период от време, това не означава, че може директно да се позовава на влязлото в сила съдебно решение и че на това основание съдът ще присъди обезщетение на вреди от професионално заболяване и за последващ период от време.

Продължете към цялата статия…Как се доказва професионално заболяване и как се търси обезщетение за вреди от професионално заболяване

Застраховка злополука

Застраховката злополука, за разлика от застраховката живот, не притежава спестовен елемент и застрахованият не може да иска плащане на застрахователната сума при други условия, освен при реализиране на  застрахователното събитие.

Застраховани могат да бъдат физически лица, от значение е тяхното здравословно състояние, възраст, работа  и условия на труд, може да се сключи договор в полза на трето лице, както и да се застрахова телесната цялост на трето лице..

Тези застраховки могат да се сключват от работодател, а при настъпване на застрахователното събитие, право да получат застрахователните суми имат застрахованите работници и служители а не работодателят. Не се считат за злополука професионалните болести.

Друг вид застраховка срещу злополука е застраховането, което сключват превозвачи в полза на пътниците в техните превозни средства. Застраховат се местата в превозното средство.

Ако при настъпване на застрахователното събитие, се установи, че в превозното средство към момента на настъпване на застрахователното събитие са се намирали повече пътници, отколкото са местата, застрахователят плаща пропорционално намалена застрахователна сума в зависимост  от броя на местата и броя на пътниците.

Продължете към цялата статия…Застраховка злополука

Изплащане на застрахователно обезщетение

Статията е гост-публикация от адв. Ралица Танина. Можете да се свържете с нея на тел. 0899-26-85-17 или имейл rdtanini@abv.bg

При настъпване на застрахователно събитие, причинило щети на застрахованото имущество по посочените в застрахователните клаузи рискове, през периода на времетраене на застраховката, застрахователят е длъжен в определените срокове да изплати обезщетение на застрахования. Отговорността на застрахователя в повечето случаи е до размера на действителния размер на щетите, но не повече от фиксираната застрахователна сума при сключването на застрахователния договор.

Изготвя се оценителна експертиза от вещо лице-оценител, който определя размера на щетата и служи като основание за определяне на застрахователното обезщетение. След което експертът по ликвидацията към съответната застрахователна компания проверява правилността на изчисленията на вещото лице и дали оценките са съобразени с вътрешните указания и нормативи за ликвидация по съответния вид застраховка. При правилно извършена оценка на размера на щетата той определя размера на застрахователното обезщетение или застрахователната сума, като изхожда от формата на застраховане, по която е сключен застрахователния договор, и от събраната информация по застрахователното събитие.

Продължете към цялата статия…Изплащане на застрахователно обезщетение