Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.

Ако получите сметка за ток за изминал период от време, начислeна едностранно от  съответния монополист и считате, че така начислената сума не отговаря на действително разходваната от Вас електроенергия, то тогава, вместо да плащате сума, която не дължите, бихте могли да потърсите правата си  по съдебен ред.

Случаят обикновено изглежда така: идват служители от съответното електроразпределително дружество, констатират, че електромерът Ви не бил в изправност, за което Вие изобщо не подозирате, свалят електромера съставят констативен протокол, в който отразяват грешка в измерването на електроенергията в определен процент. След това въз основа на констативния протокол, Ви начисляват някакви задължения, които претендират от Вас да платите за стар период от време.

Има случаи, в които дори не Ви уведомяват, че са констатирали, че електромерът Ви не работи и че са взели същия. Ако поставите въпроса защо не са Ви уведомили, обикновено ще разберете, че са Ви търсили, но не са Ви намерили и вместо Вас в констативния протокол за установената неизправност на електромера, се е подписало друго лице –  свидетел, когото от дружеството водят със себе си именно за такива случаи. Така  на практика е възможно един ден да се окаже, че Вие дължите огромна сума за електроенергия, която знаете, че изобщо няма как да сте консумирали.

Продължете към цялата статия…Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.

Сметки за Ток

Съгласно Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД съществува възможност при неточно и/ или неизмерване на електрическата енергия, електроразпределителното дружество едностранно да извършва корекции по сметки за минал период от време. Тази практика на електроразпределителнното дружество е порочна и начислените суми по така  коригираните сметки могат да бъдат оспорвани по съдебен ред.

Законодателят е дал възможност на доставчика на електрическа енергия да обвързва своите потребители с Общи условия, но общите условия не следва да нарушават основните законови положения. Доставчикът на електрическа енергия има не само правото да доставя електроенергия за определен район на страната, но и задължението доставката  да бъде извършена надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите, както и да осигури измерването и отчитането на разходваната електрическа енергия чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябва да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия. Съгласно чл. 120, ал. 1 ЗЕ средството за техническо измерване е собственост на електроразпределителното држество, поради което дружеството носи задължението да осигури точното функциониране на електроизмервателното устройство, както и да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването.

Продължете към цялата статия…Сметки за Ток

Висока сметка за ток. Какво да правим?

В редица случаи сметките на потребителите за електроенергия се оказват нереално завишени спрямо действително разходваното количество електроенергия. Какво следва да направим, в случай, че считаме че и нашите сметки са завишени и не дължим плащане на претендираните суми по фактури?

Пътят за защита е воденето на отрицателно установителен иск пред съда срещу съответното електроразпределително дружество, за установяване недължимостта на така претендираните суми за заплащане. Доказателствената тежест при този иск е разместена, тъй като ищецът твърди един отрицателен факт, а ответникът следва да докаже фактите и обстоятелствата от които произтича неговото вземане.

Фактурите за заплащане на консумирана електроенергия се издават на основание на констативни протоколи за разходваната електроенергия, съставени от страна на електроразпределителното дружество. Тези констативни протоколи обаче съставляват частни свидетелстващи документи и нямат обвързваща сила по отношение на съда за фактите, които удостоверяват, но само в случай, че бъдат оспоредни от ищеца. При оспорване на констатциите, съдржащи се в констативните протоколи, електроразопределителното дружество следва да ангажира и други доказателства, които да установяват основанието и размера на претендираната сума за заплащане от потребителя на електроенергия. В случай, че други доказателства не бъдат ангажирани от страна на ответника, то искът за установяване недължимостта на суми за заплащане следва да бъде уважен.

Продължете към цялата статия…Висока сметка за ток. Какво да правим?