Защита при сключване на договор за заем чрез Интернет

Удобно, бързо и лесно изглежда да се вземе заем по интернет. Взимането е лесно- връщането не е весело, особено като се има предвид размера на лихвите и таксите по обслужване, които се начисляват.

Какви възражение би могъл да направи потребител, получил заем по интернет, ако се окаже в невъзможност да изплаща дълга?

 Тъй като сключването на договор по интернет подлежи на регулация чрез особени предвидени правила, при оспорване на задължението за връщане на заемната сума, заемодателят следва да установи по безспорен начин конкретни обстоятелства, свързани със сключването на договора.

Продължете към цялата статия…Защита при сключване на договор за заем чрез Интернет

Пари на заем

Пари на заем

Договорът за заем е реален договор, което означава, че за да произведе действие, е необходимо заемодателят реално да предаде заемната сума на заемателя. Същевременно с цел доказването му, е необходимо да бъде сключен в писмена форма.  Често, вместо страните да сключат договор за заем, в който подробно да са посочените правата и задълженията на страните,  се издават само разписки за получените суми,  с което се поставя въпросът дали разписката, ако в нея е записано, че се дават заемни пари е достатъчно доказателство за сключване на договор за заем и съответно може ли въз основа на така оформен документ, при спор, заемодателят да търси възстановяване на заемната сума.

Продължете към цялата статия…Пари на заем