Правото на собственика, ипотекирал свой имот за обезпечение на чужд дълг

Възможно е да бъде учредена ипотка  върху недвижим имот от собственика  на имота за обезпечение на  чужд дълг. Това се случва често на практика, обикновено при отпускане на кредити от банки когато лицето , на което е отпуснат кредитът, няма достатъчно имоти, които да служат като обезпечение  при неплащане на задължението.

 При  неплащане на задължението на главния длъжник кредиторът може да  насочи изпълнението срещу чуждия имот, ипотекиран за обезпечение на задължението, поето от длъжника. За да насочи кредиторът изпълнението срещу чуждия ипотекиран имот, не е необходимо кредиторът да се е снабдил с изпълнителен лист срещу лицето, ипотекирало имота си. Достатъчно е Кредиторът да се е снабдил с изпълнителен лист срещу главния длъжник.

В много от случаите от момента на ипотекирането на имота до момента, в който изпълнението бъде насочено срещу имота настъпват значителни подобрения в имота. Възможно е да бъдат направени ремонтни дейности, които значително увеличават стойността на имота, възможно е да бъдат направени редица  полезни разноски за имота, т,е, собственикът да е вложил значителни средства в имота, който се оказва изнесен на публична продан и така собственикът се постава пред реалната опасност не само да загуби имота, защото ще бъде продаден на публична продан, но и да изгуби сумите, с които се е увеличила стойността на имота в резултат на направените от него подобрения. Да се въздържа от извършването на подобрения, за да не изгуби и тях,  не е решение на въпроса, тъй като  за да ползва имота си, той трябва да го приведе и поддържа във вид, който позволява имотът да се ползва съобразно неговото предназначение.

Продължете към цялата статия…Правото на собственика, ипотекирал свой имот за обезпечение на чужд дълг

Ипотеката и промените с имота

Ипотеката, сключена във формата на нотариален акт служи за обезпечение на конкретно задължение. Договорът за ипотека може да се сключи само от собственика на имот за обезпечение както на задължение на собственика, така и задължение на трето лице. При неизплащане  на задължението Кредиторът, в полза на когото е учредена договорната ипотека може да изнесе ипотекирания имот на публична продан, за да събере вземането си.

Продължете към цялата статия…Ипотеката и промените с имота

Ипотека. Какво трябва да знаем за нея?

home yellow
Creative Commons License photo credit: nikcname

Законът разграничава два вида ипотеки –  Законна и Договорна.

Законна ипотека  се учредява  при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти, както и при делби. Първият случай е когато Купувачът не е изплатил напълно продажната цена на имота при продажбата на същия по нотариален ред. Към датата на подписване на нотариалния акт за покупко-продажба Купувачът е станал собственик на имота, тъй като вещното право на собственост се прехвърля към момента на постигане на съгласие между страните, обективирано  в нотариалния акт. Продавачът вече не е собственик на имота, обаче не е получил изцяло продажната цена и за да се гарантира, че той ще получи изцяло цента на имота, същият има право да изисква в нотариалния акт за покупко-продажба да се впише, че остстъкът от дължимата цена ще бъде заплатена в определен срок. Към нотариалния акт за покупко-продажба се изготвя писмена молба до съдия по вписванията при агенцията по вписвания за вписванена законната ипотека, в която молба се посочваимотът, за който се вписва ипотеката дължимата сума , срокът за плащане, имотът.

Съществува и Договорна ипотека, която се сключва под формата на нотариален акт.  Ипотеката служи като обезпечение по договор за заем/ кредит. В нотариалния акт се  посочват: трите имена, местожителството и занятието на кредитора и на длъжника,  имотът, върху който се учредява ипотеката; обезпеченото вземане, падежът му и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и сумата, за която се учредява ипотеката, ако вземането не е парично. Върху един имот може да се впише повече от една ипотека, всяка от тях има ред на вписване. Ипотеката се вписва и има действие за срок от 10 години, като то може да бъде подновено преди изтичане на срока. Ако срокът изтече, без да се извърши подновяване, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване.

Продължете към цялата статия…Ипотека. Какво трябва да знаем за нея?