Какво може да се направи при получаване на завишена сметка за ток

Не са редки случаите, в които потребител на електроенергия получава сметка за електроенергия, която драстично надвишава сумата по сметките, които получава обикновено. В големия процент от случаите, макар и невинаги, става въпрос за корекционна сметка, която електроразпределителното дружество е начислило едностранно на базата на изминал тримесечен период от време въз основа на твърдяното от страна на електроразпределителното дружество обстоятелство , че средството за техническо измерване – електромер не бил в изправност или на базата на неправилно свързана електрически система.

Продължете към цялата статия…Какво може да се направи при получаване на завишена сметка за ток

Три важни елемента при високи сметки за ток

В продължение на темата за високите сметки за ток, днес ще разгледаме три елемента, от които зависи разрешаването на спора.

ЕЛЕКТРОМЕР

В някои случи спорът по делото за установяване на недължимостта на начислени суми по фактури на потребителя към електроразпределителното дружество, се концентрира върху установяването на факта дали е имало външно вмешателство, поради което даден електромер е отчитал стойност по-ниска от действително потребената електроенергия.
В този случай, в тежест на електроразпределителното дружество е да докаже наличието на такова вмешателство и то от страна на потребителя на електроенергия. За целта електроразпределителното дружество може да ползва свои констативни актове за установени нарушения при извършени проверки, но при оспорване от страна на потребителя, тези актове нямат обвързваща сила за съда.

При оспорване на тези констативни актове, електроразпределителното дружество следва да докаже чрез всички доказателствени средства факта на извършеното нарушение, което може да стане чрез изслушване на свидтелски показания. Тук ще се доказват факти относно обстоятелстваъта кои лица са имали достъп до електромера, къде е бил позициониран той. В този случай в тежест на елктроразпределителното дружество е да докаже факта на извършеното на нарушение. В случай, че бъде установено, че даден измервателен уред не е бил в изправност, при невъзможност от страна на електроразпредлителното дружество да докаже, че потребителят е причинил вредата, отрицателно установителният иск относно недължимостта на претендирани суми за заплащане, следва да бъде уважен.

ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ НА ЕЛЕКТОМЕРА

В случай, че по дело за установяване недължимостта на начислени суми за заплащане от страна на потребителя към съответното електроразпределително дружество, бъде установена само техническа неизправност на средството за търговско измерване /електромер/, а не външно вмешателство, то електроразпределителното предприятие е следвало да извърши корекция, при която да коригира количествата, така че те да са равни на консумираната от потребителя електрическа енергия за аналогичен период от предходната година.

Продължете към цялата статия…Три важни елемента при високи сметки за ток