Задължителна застраховка отговорност на автомобилистите

Застраховката „гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна. Тази застраховка се сключва за срок от една година.

Приема се, че при прехвърлянето на собствеността на автомобила, застраховката не се прекратява. Новият собственик на автомобила има право да прекрати едностранно договора със застрахователя като му отправи писмено предизвестие в седмодневен срок от придобиването на автомобила. След изтичането на този срок договорът може да се прекрати само по взаимно съгласие  на страните.

Застрахователните суми се уговарят в договора.

Застрахован е собственикът, ползвателят и всяко лице, което управлява МПС, дори без знанието и съгласието на собственика, стига да не е придобило владението върху  вещта чрез престъпление. От значение е обаче дали водачът е има свидетелство за управление на МПС и дали МПС е било в техническа изправност.

При този вид застраховка, застрахователят обезщетява имуществените и неимуществените вреди, причинени на увреденото лице, вредите нанесени върху имущество на пострадалото лице. Подлежат на обезщетяване още пропуснатите ползи, законни лихви за забава, съдебни разноски, които застрахованият трябва да заплати на пострадалия, при положение обаче, че застрахованият е изпълнил своето задължение да уведоми и привлече застрахователя в процеса.

Продължете към цялата статия…Задължителна застраховка отговорност на автомобилистите

Регресно право на застрахователя срещу застрахования

Регресно право на застрахователя срещу застрахования

Регресното право е предвидено само при застраховките „гражданска отговорност. Когато застрахованият умишлено е увредил третото лице, а при задължителното застраховане „гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите и водачите на моторни превозни средства – и когато щеите на третите лица са причинени от застрахования по време на управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите граници или под въздействието на друго упойващо вещество, без да има свидтетелство за управление на МПС, без да е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда в МПС, вследствие, на което е настъпила щетата, след като плати вредите на третото увредено лице, застрахователят има право да търси от застрахования всичко, което е заплатил на пострадалия. Това право на застрахователя се погасява с изтичането на петгодишна давност от датата, на което застрахователят е платил обезщетението на третото лице.

Суброгационно право

Когато дадена вещ е застрахована и застрахователното събитие бъде виновно причинено от трето лице, застрахователят след като заплати на застрахования застрахователното обезщетение, може да  иска от  третото лице или ако то е застраховано за „гражданска отговорност”, от неговия застраховател по „гражданска отговорност”, това което е платил на застрахования. /Напр. при пътнотранспортно проишествие, невиновният водач има  „автокаско застраховка.” Застрахователят по „автокаско” плаща за щетите на застрахования автомобил, след което,  предявява претенциите си за всичко, което е платил  срещу виновния водач или срещу неговия застраховател по „гражданска отговорност”./

Продължете към цялата статия…Регресно право на застрахователя срещу застрахования