Ипотека. Какво трябва да знаем за нея?

home yellow
Creative Commons License photo credit: nikcname

Законът разграничава два вида ипотеки –  Законна и Договорна.

Законна ипотека  се учредява  при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти, както и при делби. Първият случай е когато Купувачът не е изплатил напълно продажната цена на имота при продажбата на същия по нотариален ред. Към датата на подписване на нотариалния акт за покупко-продажба Купувачът е станал собственик на имота, тъй като вещното право на собственост се прехвърля към момента на постигане на съгласие между страните, обективирано  в нотариалния акт. Продавачът вече не е собственик на имота, обаче не е получил изцяло продажната цена и за да се гарантира, че той ще получи изцяло цента на имота, същият има право да изисква в нотариалния акт за покупко-продажба да се впише, че остстъкът от дължимата цена ще бъде заплатена в определен срок. Към нотариалния акт за покупко-продажба се изготвя писмена молба до съдия по вписванията при агенцията по вписвания за вписванена законната ипотека, в която молба се посочваимотът, за който се вписва ипотеката дължимата сума , срокът за плащане, имотът.

Съществува и Договорна ипотека, която се сключва под формата на нотариален акт.  Ипотеката служи като обезпечение по договор за заем/ кредит. В нотариалния акт се  посочват: трите имена, местожителството и занятието на кредитора и на длъжника,  имотът, върху който се учредява ипотеката; обезпеченото вземане, падежът му и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и сумата, за която се учредява ипотеката, ако вземането не е парично. Върху един имот може да се впише повече от една ипотека, всяка от тях има ред на вписване. Ипотеката се вписва и има действие за срок от 10 години, като то може да бъде подновено преди изтичане на срока. Ако срокът изтече, без да се извърши подновяване, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване.

Само собственикът на имота може да сключи договорна ипотека. Но той може да сключи тази ипотека както за обезпечение на свое задължение, така и за обезпечение на задължение на трето лице, което обстоятелство също следва да се отрази в нотариалния акт. В случай, че задължението не бъде погасено в указания в нотариалния акт срок, лицето в полза на което ипотеката е учредена /Ипотекарния кредитор/ може въз основа на нотариалния акт за договорна ипотека да се снабди с изпълнителен лист и да се удовлетвори от ипотекирания имот като изнесе същия на публична продан. С извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

Ипотеката се заличава по съгласие на Кредитора /лицето в полза на което тя е учредена/. Основанията за това са плащане,  възможно е да има и опрощаване. Законът не се ибнтересува от причините за това, необходимо е само нотариално завереното съгласие на Кредитора за заличаване на ипотеката. Ако такова не е налице, въпреки че Длъжникът е изплатил задълженията си.  Длъжникът може да иска заличаване на ипотеката само по съдебен ред. Трябва да води дело и да установи, че липсва задължения, което да е обезпечено от ипотеката, да докаже че е платил, което ще се извърши чрез надлежни платежни документи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.