Неустойката-начин на употреба

В договор може да се договори клауза за неустойка, като при неизпълнение на задължението на една от страните по договора, насрещната страна, в полза , на която е договорена неустойката, може да получи обезщетение под формата на неустойка, без да доказва вредите, които е претърпяла от неизпълнението. Това е един облекчен ред за получаване на плащане поради неизпълнение, тъй като не се налага да се доказват вреди. В случай обаче, че причинените вреди от неизпълнението надхвърлят размера на договорената неустойка, няма пречка да се търси обезщетение  и над договорената неустойка.

Продължете към цялата статия…Неустойката-начин на употреба

Каква може да е неустойката при търговските договори

В договорите обикновено се вписва клауза за неустойка при неизпълнение. Когато неизпълнението е налице и се стигне до претендиране на договорената неустойка за заплащане, започват спорове действителна ли е клаузата за неустойка или тя е завишена до такава степен, че плащането й не съответства на добрите нрави и съответно е нищожна, т.е. че такава не се дължи.

 

Продължете към цялата статия…Каква може да е неустойката при търговските договори