Особености при регистрация на фирма. Защо дружество с ограничена отговорност?

Дружеството с ограничена отговорност е едно от петте вида допустими по закон търговски дружества. То е юридическо лице. Най-важното обаче е това, че отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата вноска в капитала на дружеството. Допустимо е дружество с ограничена отговорност да бъде учредено само от едно лице.

Как се учредява дружество с ограничена отговорност

Учредяването на дружеството с ограничена отговорност става на два етапа: сключва се договор а учредяване на дружеството и впоследствие се вписва дружеството в Търговския регистър.
Дружествения договор се сключва в писмена форма и се подписва от съдружниците, без да е необходимо договорът да се заверява нотариално. Допустимо е съдружник да бъде представляван от пълномощник при сключването на договора. Пълномощното обаче трябва да бъде изрично и с нотариална заверка на подписа.
Ако дружеството се създава от едно лице, вместо дружествен договор, се съставя учредителен акт, който се подписва от учредителя..
Дружественият договор следва да съдържа най-малко следното: фирмата, седалище и адрес на управление на дружеството; предмет на дейност; имената, съответно фирмите на съдружниците, ако последните са търговски дружества, ЕГН, съответно ЕИК,; размер на капитала; размер на дяловете на съдружниците в капитала; предимства на съдружниците, ако такива са уговорени; .
Наименованието на фирмата се избира свободно от учредителите. Необходимо е в наименованието да присъства и означение на вида дружество – ООД или ЕООД..
Предметът на дейност се определя свободно от учредителите. Допустимо е упражняването на всяка търговска дейност, която не е забранена от закона. Някой търговски дейност и могат да се осъществяват само чрез акционерно дружество, например банкова и застрахователна дейност, и съответно не може ООД да има за предмет такава дейност.

Продължете към цялата статия…Особености при регистрация на фирма. Защо дружество с ограничена отговорност?

Дружество с ограничена отговорност

Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице-търговско дружество, съдружниците в което са ограничено отговорни за задълженията на дружеството до размера на дяловата им вноска в капитала. Допустимо е дружеството да бъде учредено от едно физическо или юридическо лице, в който случай дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Учредяването на дружеството се изразява в съставяне и подписване на дружествения договор от съдружниците, който договор не се заверява нотариално и вписването на подлежащите на вписване обстоятелства в Търговския регистър при Агенцията по вписвания.

Дружествения договор задължително съдържа:фирма, седалище и адрес на управление на дружеството; предмет на дейност; срок , за който се учредява; данни на съдружниците, размер на капитал, размер на дяловете, с които съдружниците участват в капитала, управлението и начина на представителство.

За вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания е необходимо да се представи: дружествения договор, договор за управление, сключен между Дружеството и неговия управител /управител може да бъде съдружник в Дружеството, но може да бъде и трето лице/, нотариално заверено съгласие от управителя, че е съгласен на управлява и представлява дружеството и образец от подписа му. Необходимо е също  да е внесен  предвидения в закона минимум от капитала, който  2 лева. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от един лев.

В процеса на учредяване на дружеството с ограничена отговорност до вписването му в Търговския регистър, съдружниците могат да поемата права и задължения от името на Дружеството, като задължително сочат, че Дружеството е в процес на учредяване. С възникването на Дружеството чрез вписването му в Търговския регистър тези права и задължения преминават върху нововъзникналото дружество.  В случай, че Дружеството не бъде учредено, съдружниците отговарят солидарно пред трети лица за причинените вреди.

Капитал. Капиталът служи за икономическа основа за дейността на Дружеството, но също и се явява обезпечение за вземанията на кредиторите на Дружеството.  Минималният размер на капитала е два лева.  Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да се дели на 1 . Един дял може да се притежава съвместно от няколко лица. В този случай  тези лица упражняват правата си, въз основа на дяла съвместно. Отговорността им за задълженията по общия дял е солидарна.

Продължете към цялата статия…Дружество с ограничена отговорност