Три важни елемента при високи сметки за ток

В продължение на темата за високите сметки за ток, днес ще разгледаме три елемента, от които зависи разрешаването на спора.

ЕЛЕКТРОМЕР

В някои случи спорът по делото за установяване на недължимостта на начислени суми по фактури на потребителя към електроразпределителното дружество, се концентрира върху установяването на факта дали е имало външно вмешателство, поради което даден електромер е отчитал стойност по-ниска от действително потребената електроенергия.
В този случай, в тежест на електроразпределителното дружество е да докаже наличието на такова вмешателство и то от страна на потребителя на електроенергия. За целта електроразпределителното дружество може да ползва свои констативни актове за установени нарушения при извършени проверки, но при оспорване от страна на потребителя, тези актове нямат обвързваща сила за съда.

При оспорване на тези констативни актове, електроразпределителното дружество следва да докаже чрез всички доказателствени средства факта на извършеното нарушение, което може да стане чрез изслушване на свидтелски показания. Тук ще се доказват факти относно обстоятелстваъта кои лица са имали достъп до електромера, къде е бил позициониран той. В този случай в тежест на елктроразпределителното дружество е да докаже факта на извършеното на нарушение. В случай, че бъде установено, че даден измервателен уред не е бил в изправност, при невъзможност от страна на електроразпредлителното дружество да докаже, че потребителят е причинил вредата, отрицателно установителният иск относно недължимостта на претендирани суми за заплащане, следва да бъде уважен.

ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ НА ЕЛЕКТОМЕРА

В случай, че по дело за установяване недължимостта на начислени суми за заплащане от страна на потребителя към съответното електроразпределително дружество, бъде установена само техническа неизправност на средството за търговско измерване /електромер/, а не външно вмешателство, то електроразпределителното предприятие е следвало да извърши корекция, при която да коригира количествата, така че те да са равни на консумираната от потребителя електрическа енергия за аналогичен период от предходната година.

В случай обаче, че изчиславането на разходваната електроенергия за конкретния имот е било извършено по друг начин, то този друг начин се явява некоректен и съдът следва да установи в своето решение, че сумите за заплащане, начислени от електроразпределителното дружество не се дължат.

КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

Начисленията на задълженията на потребителите за разходвана електроенергия се извършват на основата на констативни протоколи, съставени от електроразпределителните дружества. Тези протоколи съставляват частни свидетелстващи документи, което означава, че в случай, че бъдат оспорени от потребителя на електроенергия, нямат обвързваща сила по отношение на съда относно констатираните в тях обстоятелства.
За да докаже претенцията си за заплащане на начислените суми за разхована електроенргия, електроразпределителното дружество, следва да събере и други доказателства по делото чрез които да установи по безспорен начин, че начислената сума за заплащане за консумирана електроенергия е коректно начислена и се дължи на правно основание.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.