Договор за изключително представителство


Снимка: Daniel Cormier
ДОГОВОР
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Днес …………200….. г. в гр. ……………………….. на основание чл. 36, ал. 2 от ТЗ между страните
фирма ……………………………………………………………………………………………….,
представлявана от ……………………………………………………………………………..,
с търговски адрес в ……………………………………………………………………………,
банкова сметка № ………………………….. при ………………………………………….. банка,
гр. …………………………………………, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
фирма ………………………………………………………………………………………………..,
представлявана от ………………………………………………………………………………,
с търговски адрес в …………………………………………………………………………….,
банкова сметка № ………………………….. при …………………………………………… банка,
гр. ……………………., наричана по-долу за краткост ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ се сключи настоящият договор за следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ приема да сътрудничи при извършване на търговската му дейност като извършва следното:
– проучване, издирване, събиране, систематизиране и предоставяне на маркетингова информация с крайна цел сключване на сделки за покупко-продажба на стоки и услуги в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. С настоящия договор ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право да преговаря и договаря от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да рекламира негови стоки и услуги и всички други действия в интерес и със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с търговската му дейност. Сферата на действие на правата на ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ е ……………………………………………………….. (вписва се региона).
3. Във всеки конкретен случай, при нужда, ще се подписва ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящия договор за уточняване на обема на предоставеното ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
4. (1) ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право на възнаграждение:

– за всеки реализиран договор;
– и за сделките, които не са извършени с негово съдействие, но са извършени с лица от същия район или от същата клиентела;
(2) Възнаграждението ще се определя във всеки конкретен случай, но не може да бъде под 3% от общата стойност на договора.
5. Ако договорът е сключен с участието на ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ, но не е реализиран не по негова вина, той има право на заплащане на действително направените и документирани разходи по сключване на договора и на възнаграждение, съответно на извършеното от него.
6. Настоящият договор се сключва за срок от …… години.
7. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. При изтичане на срока, посочен в предходната точка, договорът се счита за подновен за нов …………….. годишен срок, освен ако някоя от страните не поиска прекратяването му най-малко един месец преди изтичането на този срок.
8. Договорът се прекратява при:
1) продължително и трайно неизпълнение на задълженията на една от страните;
2) прекратяване на дейността на една от страните;
3) изрично изразено желание на една от страните;
4) взаимно съгласие, както и с общите разпоредби на гражданското законодателство.
9. Едностранното прекратяване на договора става с писмено уведомяване на другата страна. То влиза в сила 30 дни след изпращането на уведомителното писмо.
10. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.
11. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат съответните разпоредби, предвидени от Закона и другите нормативни актове.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………….

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: ……………………..

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.