Категоризиране на туристическите обекти

Нормативната уредба относно категоризирането на туристическите обекти се съдържа в Закон за  туризма и Наредбата категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

На категоризиране подлежат всички туристически обекти, с изключение на  заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Категоризирането на туристическите обекти се извършва от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) или от Кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК).

Министърът определя категорията на обектите с по-висок клас звезди , а Кметът – тези с по-нискък, като случаите са изчерпателно посочени в Наредбата.

Процедурата е следната:

Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантъорство, или упълномощено от него лице подава заявление по образец до категоризиращия орган/ Министъра/ Кмета на съответната община/..

(2) Към заявлението се прилагат:

1.  актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал;

2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;

3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;

4.  копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

5. формуляр за определяне на категорията по образец;

6. копия от документите за собственост на обекта;

7. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

9. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Когато  се  извършва  хотелиерство в САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ или КЪЩИ се подава заявление по образец до Кмета на съответната община, по местонахождението на имота.

Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето;

2. формуляр за определяне на категорията по образец;

3. копие от акта за собственост;

4. копие от договора за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

5. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. документ за платена такса за категоризиране;.

ЕККТО, съответно ОЕКК разглежда заявлението  в 14-дневен срок от постъпването му и предлага на Министъра на икономиката, /на кмета/ да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект, за което се издава временно удостоверение, валидно за срок 3 месеца когато процедурата се развива пред Министъра и 2 месеца, когато процедурата е пред Кмета на общината.

По решение на ЕККТО / ОЕКК  се създават експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти относно това спазени ли са  законоустановените минимални задължителни изисквания към съответния туристически обект,  съобразно заявената категория.

За извършената  проверка на място се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект. При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.

При констатиране на несъответствия, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория.

Заявителят има право на обяснения/или възраженията при извършването на проверката. Възраженията и обясненията могат да се отразят в констативния протокол или да бъдат  отправи същите писмено до  ЕККТО / / ОЕКК  в 3-дневен срок от приключване на проверката.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до съответната ЕККТО / ОЕКК, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

По предложение на ЕККТО / ОЕКК, въз основа на доклада на Председатлите на експертните работни групи, се издават заповеди от Министъра/ от Кмета , с които:

–          Се извършва определянето на категория на туристическите обекти  в срок от 3 , съответно 2 месеца от датата на Заповедта за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране; Категорията на туристическите обекти е безсрочна. Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в тях, се вписват в Националния туристически регистър

–      Се отказва за определяне на категория, когато:

  • не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в
  • не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение;
  • е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;
  • при проверка по документи или на място се установи, че компетентен да определи категорията на съответния туристически обект е друг орган;
  • при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или реконструкция или разширение на туристическия обект;
  • при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

–          Се определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията, съответстващи на заявената категория

Заповедта, с която се отказва категоризирането на обекта или се определя категория, различна от заявената може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Фотография: Flickr

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.