Снимка: Philipp Klinger Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за конкретно определени цели, а именно: 1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; 2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; 3. […]