Да прехвърлим търговско предприятие или дружествени дялове

Тема на настоящата статия са проблеми, свързани с прехвърлянето на предприятие на търговеца и прехвърлянето на дружествени дялове при дружества с ограничена отговорност.

Съгласно чл. 15 от ТЗ предмет на прехвърлителна сделка може да бъде предприятието  на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Прехвърлянето се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите.

Продължете към цялата статия…Да прехвърлим търговско предприятие или дружествени дялове