ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ по материално правни въпроси 2013

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2 ОТ 12.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСГК НА ВКС

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 225, АЛ. 3 КТ
Съгласно чл. 225, ал. 3 когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.
По въпроса обаче по какъв начин се изчислява обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ имаше разногласия. В едни съдебни решения се приемаше, че размерът на обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение за пълен отработен месец, получено от работника или служителя преди незаконното уволнение. Според други решения обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се изчислява на база последното месечно брутно трудово възнаграждение по прекратеното трудово правоотношение, но с уточнение, че размера му не може да бъде по- нисък от минималната за страната работна заплата за периода на недопускането. Според трета група съдебни решения, обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ е равно на размера на брутното трудово възнаграждение, което работникът или служителят би получил, ако работодателят беше изпълнил съдебното решение по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.
С горепосоченото тълкувателно решение с прието за правилно становището, според което обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното месечно брутно трудово възнаграждение на работника или служителя, получено преди незаконното уволнение, като същото не може да бъде по- малко от размера на установената за страната минимална работна заплата за периода на недопускането.

 

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.10.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСГК НА ВКС
ИСК ЗА ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 227, АЛ. 1, Б. “В” ЗЗД

Продължете към цялата статия…ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ по материално правни въпроси 2013