Покупка на имот към който има риск трети лица да имат претенции

Наскоро имах следния казус. Мой клиент искаше да закупи конкретен недвижим имот. Имотът много му беше харесал, а освен това беше в непосредствена близост до друг негов собствен имот и това означаваше, че ако закупи имота, който беше харесал, лесно можеше да обедини двата апартамента и щеше да притежава голям имот в центъра на София. Инвестицията изглеждаше много добра, само че имаше проблем с документите за собственост за имота, който искаше да закупи. Всъщност нямаше никаква правна пречка да се сключи самата сделка за покупко-продажба. Рискът се криеше във възможността в бъдеще трети лица да предявят претенции по отношение на имота.

Ето за какво ставаше дума и какво можеше, според мен, да се направи в случая.

Продължете към цялата статия…Покупка на имот към който има риск трети лица да имат претенции

Когато един съсобственик сам ползва имот

 Когато един съсобственик сам ползва имот и с това пречи на друг съсобственик да упражнява правата си  по отношение на имота, последният има право на обезщетение за ползването, от което е лишен.

 Когато един съсобственик отдава под наем общ имот и сам събира наема от него, другият съсобственик има право на припадащата му се част от наема, съобразно дела му от имота.

Има разлика в начина на защита на правата на съсобственика,  с накърнени права в зависимост от това дали  другият съсобственик сам ползва имота, отдава го безвъзмездно за ползване на трети лица или отдава имота под наем.

Продължете към цялата статия…Когато един съсобственик сам ползва имот

Как да получим доходи от съсобствен имот

Много са случаите, в които е налице съсобственост върху даден недвижим имот. Понякога съсобствениците не могат да се разберат помежду си  относно ползването на съсобствения имот. Често само един от съсобствениците ползва имота и възпрепятства ползването на имота от страна на другите съсобственици.

Ползващият имота може да ползва имота по различен начин –  например, да ползва имота лично, или да го предоставя за ползване на трето лице безвъзмездно /обикновено близки роднини на съсобственика, негови низходящи/, възможно е съсобственикът да отдава имота под наем на трето лице и да събира наемната цена за имота, възможно е  и ползващият да не  използва имота нито лично, нито да е допуснал имота да се ползва от трето лице по силата на наемен договор или безвъзмездно, но да не предоставя възможност на другия съсобственик да

ползва имота – например като държи ключа от имота.

При подобни ситуации неползващият съсобственик има права, във връзка с нарушеното му право на ползване върху имота, като при невъзможност  за доброволно уреждане на спора, може да потърси правата си по съдебен ред.

Продължете към цялата статия…Как да получим доходи от съсобствен имот

Ипотеката и промените с имота

Ипотеката, сключена във формата на нотариален акт служи за обезпечение на конкретно задължение. Договорът за ипотека може да се сключи само от собственика на имот за обезпечение както на задължение на собственика, така и задължение на трето лице. При неизплащане  на задължението Кредиторът, в полза на когото е учредена договорната ипотека може да изнесе ипотекирания имот на публична продан, за да събере вземането си.

Продължете към цялата статия…Ипотеката и промените с имота

Ползване при съсобственост

Съсобствеността върху недвижими имоти в много от случаите предизвиква редица спорове  между съсобствениците, свързани с управлението и разпореждането с общата вещ. Съсобствеността може да възникне на различни правни основания като например наследяване,  сделка, в която придобилите имота са повече от едно лице,   изтекла придобивна давност и т.н.

Всеки от съсобствениците има право да владее, ползва и да се разпорежда с общата вещ, съобразно квотата си от правото на собственост в същата, като обаче не трябва да възпрепятства другите съсобственици да упражняват своите права.

Проблемите които биха могли да възникнат по повод съсобствена вещ са много, но сега ще става въпрос за случите в които ползването на вещта се осъществява само един  от съсобствениците, а другите се оказват лишени от това право.  В редица случаи само един от съсобствениците фактически ползва вещта и възпрепятства другите съсобственици да ползват същата, съобразно тяхното право на собственост в същата.  В тези случаи, чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността  предвижда, че когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

Продължете към цялата статия…Ползване при съсобственост

Спорове при ползване на съсобствен имот

Когато един имот е обща собственост на две или повече лица, то този имот може да се ползва от всеки един от съсобствениците съобразно квотата им в съсобствената вещ. Често обаче ползването на имота фактически се осъществява само от страна на един от съсобствениците и дори от трети лица, на които той е предоставил правото да ползват имота възмездно или безвъзмездно, а другият съсобственик се оказва лишен от правото да ползва имота.

В този случай лишеният от правото да ползва имота съсобственик има право по закон да иска обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен. Обезщетението обаче ще му се дължи само ако той писмено е поискал това от ползващият съсобственик и то от датата на поискването.

С оглед доказване на писменото поискване, на практика следва да се изпрати нотариална покана, с която да се иска заплащане на обезщетение за ползването на имота. Нотариалната покана обаче не е единствената форма под която може да си извърши изявлението за заплащане на обезщетение за ползата от която съсобственикът се оказва лишен.

Продължете към цялата статия…Спорове при ползване на съсобствен имот