Дължи ли се обезщетение за ползването на семейното жилище, ако страните са се развели по взаимно съгласие

Кристина и Калоян се развели по взаимно съгласие. В споразумението относно правните последици от прекратяването на брака се договорили ползването на семейното жилище, което било придобито по време на брака чрез покупко-продажба и съставлявало тяхна съпружеска имуществена общност, а след прекратяването на брака, останало в режим на обикновена съсобственост, да бъде предоставено на мъжа.

Продължете към цялата статия…Дължи ли се обезщетение за ползването на семейното жилище, ако страните са се развели по взаимно съгласие

Какви са правата на длъжник, който не оспорва, че дължи пари на своя кредитор

Какви са правата на длъжник, който не оспорва, че дължи пари на своя кредитор, но узнава, че е бил осъден от него едва когато се стигне до съдебен изпълнител и когато дългът се оказва многократно завишен

Продължете към цялата статия…Какви са правата на длъжник, който не оспорва, че дължи пари на своя кредитор

Какво се прави, когато наемателят не иска да си тръгне и не плаща наема

Имам  апартамент, който отдавам под наем. Последните наематели се оказаха изключително некоректни. Не плащат редовно наемната цена, не плащат консумативи за имота. Към момента имат неиздължени три наема. Договорът ни за наем изтече, а те не искат да освободят имота. Какво да правя?

Продължете към цялата статия…Какво се прави, когато наемателят не иска да си тръгне и не плаща наема

17 най-често задавани въпроси при развод

В настоящото изложение съм се опитала да събере най-често задаваните въпроси от практиката във връзка с темата за развода и техните отговори. Надявам се на страните, на които се налага да предприемат тази житейска стъпка, написаното по-долу да им даде  яснота  до известна степен каква е процедурата по един развод и как протича тя, за да са подготвени и колкото се може да бъдат  по-спокойни в подобна житейска ситуация.

Ето въпросите, които срещаме ежедневно в нашата практика с клиенти на кантората, които обмислят или са в процес на развод:

Продължете към цялата статия…17 най-често задавани въпроси при развод

Какъв е редът за връчване на книжа на юридическо лице

Редът за връчването на книжа и съобщения на юридическо лице е уредено в разпоредбата на чл. 50 от ГПК. Касае за случаи, в които е важно да се докаже, че  съобщенията с връчени надлежно. Това са случаите, при които документите се връчват чрез съда или чрез нотариус. Книжата се връчват чрез съда, когато има образувано дело срещу съответното юридическо лице, а връчването чрез нотариус се извършва в случаите, когато, с оглед доказване на връчването на съобщения, се налага връчването да се извърши чрез нотариална покана. И в двата случая приложим е един и същи ред.

Продължете към цялата статия…Какъв е редът за връчване на книжа на юридическо лице

Процедура по осиновяване на дете на съпруг

Съпруг може да осинови дете на свой съпруг. В този случай процедурата по осиновяване е значително облекчена в сравнение с общия ред за осиновяване на дете.

Процедурата по осиновяване на дете на съпруг започва с подаване на молба за осиновяване от лицето, което желае да осинови. Молбата се подава чрез Дирекция за социално подпомагане по адрес на молителя.

Предпоставки, за да бъде допуснато осиновяването са на първо място да е налице сключен граждански брак между родител на детето и неговия съпруг/ съпруга. Осиновяващият трябва да не е осъждан за престъпления от общ характер, да не е лишаван от родителски права, да не страда от заразни заболявания. Детето трябва да не е навършило 18 години към датата на подаване на молбата за осиновяване.

Продължете към цялата статия…Процедура по осиновяване на дете на съпруг

Бракоразводно дело

Снимка jcoterhals Развод може да иска всеки от съпрузите, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Това е развода по исков ред. Освен това развод може да се постигне и по взаимно съгласие …

Продължете към цялата статия…Бракоразводно дело

Неприсъствено решение


Снимка: anadelmann

Неприсъствено решение може да се издаде както срещу ответника, така и срещу ищеца. Срещу ответника такова решение може да се постанови при наличието на три кумулативни предпоставки:
-Липса на отговор на исковата молба в срок;
-Неявяване в първо съдебно заседание;
-Липса на искане на делото да се разглежда в негово отсъствие;

При наличието на горните условия, ищецът може да избира: или да оттегли иска си или да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Ищецът обаче не е длъжен да се възползва от някоя от изброените две възможности., разглеждането на делото и при наличието на посочените предпоставки може да продължи по общия ред. Също така и Съдът не е длъжен , дори ищецът да е поискал, да постанови неприсъствено решение срещу ответника – той преценява дали искът е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и доказателствата към нея. Когато искът отхвърли искането за установяването на неприсъствено решение, определението му е окончателно и делото продължава по общите правила.

Срещу ищеца неприсъствено решение може да се постанови също при три кумулативни дадености:
– Не се е явил на първото съдебно заседание;
– Не е взел становище по отговора на исковата молба;
– Не е поискал разглеждането на делото в негово отсъствие;

При тези предпоставки ответникът може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца. Ако делото бъде прекратено и ищецът предяви отново същия иск, той може да използва събраните по първото дело доказателства, само ако тяхното повторно събиране има трудно преодолима пречка.

В случай, че ищецът в исковата молба не е посочил и представил доказателства, ответникът не е дал отговор и двете страни не се явят в първото съдебно заседание, без да са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие, делото се прекратява служебно.

За да се постанови неприсъствено решение страните трябва:

Продължете към цялата статия…Неприсъствено решение