Дружественият дял  се наследява след смъртта на съдружник в ООД от неговите наследници. В качеството си на наследници те придобиват дружествения дял на своя наследодател. Наследяването  на дружествения дял обаче не прави  наследниците автоматично съдружници в дружеството с ограничена отговорност. Това е така, тъй като съдружникът има не само имуществени права, каквото е правото  на […]