Обезщетения при забава на строителство

При договор за строителство, Строителят се задължава срещу насрещно задължение на Възложителя, да извърши определен строеж в договорен срок. Невинаги обаче Строителят успява да извърши строежа в предварително договорения срок.

В някой случаи страните договарят неустойка за забавено изпълнение, в който случай Възложителят има право да получи обезщетение за забавеното изпълнение под формата на договорената неустойка, без да доказва действително претърпените от него вреди.

Продължете към цялата статия…Обезщетения при забава на строителство