Домашно насилиe

domashno nasilie

За домашно насилие, съгласно закона, се счита всеки акт на физическо,  психическо, сексуално, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, а също така и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Защита от домашно насилие може да търси всяко лице, което е  пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което е живяло или живее на съпружески начала,  лице, от което има дете; възходящ; низходящ; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Продължете към цялата статия…Домашно насилиe