На кого е имота при развод?

Когато един имот е придобит по време на брака чрез покупко-продажба, независимо на чие име е придобит, се счита, че той е съпружеска имуществена общност.

В случай, че бъде прекратена съпружеската имуществена общност поради развод или по време на брака, ако важни причини налагат това, нерядко възниква въпросът кой от съпрузите каква идеална част притежава от имота и нерядко някой от съпрузите се домогва да установи, че притежава по-голяма част от имота, тъй като тя е закупена  чрез негови лични средства.

Лични средства, от своя страна, са  средствата, които са придобити преди брака или по дарение, или по наследство. Поставя се въпросът дали частта от имота, която е заплатена чрез лични средства  на единия съпруг е негова лична собственост или е обща собственост и на двамата съпрузи.

Отговорът на този въпрос е следният: Приема се, че в случай, че имотът е закупен само на името на единия съпруг, то той би могъл да претендира по-голям дял от имота като докаже, че част от вложените пари в закупуването на имота са негови лични средства. В случай обаче, че имотът е бил закупен на името и на двамата съпрузи, дори част от вложените за закупуването на имота  суми, да са били лични средства на единия съпруг, то със сключването на договора за покупко-продажба и от двамата съпрузи като купувачи, те са приели помежду си, че придобиват имота при равни квоти. В случай, че и двамата съпрузи са купувачи, съгласно договорът за покупко-продажба, приема се, че са придобили имота при равни квоти, независимо дали част от средствата за закупуването на имота са били лични средства на някой от съпрузите.

Продължете към цялата статия…На кого е имота при развод?

Прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане (приобретател)

Woman

ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ  ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ

Същност и предмет.

С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, собственикът на имота / Прехвърлител/ прехвърля правото си на собственост върху имота на друго лице /Приобретател/, което поема задължение да полага грижи и да дава издръжка на Прехвърлителя или на посочено  трето лице, която се ползва от Договора.

При сключване на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за даване на издръжка и гледане отначало не е известно каквъв ще е обемът в количествено и времево отношение на задълженията на Приобретателя. Тези задължения могат да надхвърлят значително полученото, но може и да е обратното.

Задълженията на страните по този договор не са определени в закона. Те са предмет на постигнато споразумение между тях. В случай, че не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, дължи се цялата необходима издръжка – храна, ежеднвени разноски, облекло и други, без оглед на това дали Прехвърлителят разполага с достатъчно имущество и доходи, за  да си ги осигурява и сам. Дължат се също всички необходими грижи за здравето, хигиената и домакинството на Прехвърлителя според нуждата и възможностите му да се справя сам.

Основания за развалянето на Договора

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане може да бъде развален по съдебен ред  в случай, че при сключването му Приобретателят е знаел за тежкото нелечимо заболяване на Прехвърлителя, което неминуемо води до скорошна смърт. Само по себе си знанието за болестното състояние на Прехвърлителя не лишава договора от основание, но знанието за предстоящата смърт може да квалифицира сделката като сключена без основание, когато се касае до съвсем кратък срок между сключването на договора и настъпилата смърт.

Продължете към цялата статия…Прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане (приобретател)