Регресно право на застрахователя срещу застрахования

Регресно право на застрахователя срещу застрахования

Регресното право е предвидено само при застраховките „гражданска отговорност. Когато застрахованият умишлено е увредил третото лице, а при задължителното застраховане „гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите и водачите на моторни превозни средства – и когато щеите на третите лица са причинени от застрахования по време на управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите граници или под въздействието на друго упойващо вещество, без да има свидтетелство за управление на МПС, без да е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда в МПС, вследствие, на което е настъпила щетата, след като плати вредите на третото увредено лице, застрахователят има право да търси от застрахования всичко, което е заплатил на пострадалия. Това право на застрахователя се погасява с изтичането на петгодишна давност от датата, на което застрахователят е платил обезщетението на третото лице.

Суброгационно право

Когато дадена вещ е застрахована и застрахователното събитие бъде виновно причинено от трето лице, застрахователят след като заплати на застрахования застрахователното обезщетение, може да  иска от  третото лице или ако то е застраховано за „гражданска отговорност”, от неговия застраховател по „гражданска отговорност”, това което е платил на застрахования. /Напр. при пътнотранспортно проишествие, невиновният водач има  „автокаско застраховка.” Застрахователят по „автокаско” плаща за щетите на застрахования автомобил, след което,  предявява претенциите си за всичко, което е платил  срещу виновния водач или срещу неговия застраховател по „гражданска отговорност”./

Продължете към цялата статия…Регресно право на застрахователя срещу застрахования