Регистиране на ЕООД и ООД

Снимка: Труд

РЕГИСТРАЦИЯ НА  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Търговските дружества се учредяват по предвидения за това законов ред и подлежат на вписване  в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Познати са следните търговски дружества:  дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, събирателно дружество, командитни дружество , командитно дружество с  акции.

Физическите лица могат да упражняват търговска дейност като еднолични търгове ц след вписване в Търговския регистър като такива.

Преди изготвяне на документите необходими за учредяването и вписването на  търговски дружество е необходимо да се  вземе решение по някой основни въпроси с цел подготвяне на нужните документи.

Такива общи въпроси са: наименование на фирмата,  седалище и адрес на управление, капитал /за капиталовите дружества/, представляващи и управляващи органи, предмет на дейност.

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

В случай, че се нуждаете от адвокат за регистрация на ООД, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Най-важна характеристика на дружеството с ограничена отговорност е, че съдружниците  отговарят за задължения на дружеството с личното си имущество само до размера на дяловата си вноска в капитала. С измененият отскоро в Търговския закон ООД може да се регистрираи с капитал от 2 лева, а съществуващият преди това минимум от 5000 лева е премахнат, поради което на практика всяко лице може да регистрира дружество с ограничена отговорност, без за това да се окаже възпрепятствано от финансови причини. От друга страна обаче при вземане на решение за размера на капитала на дружество с ограничена отговорност следва да се има предвид, че същият служи като гаранция за вземанията на кредиторите и в този смисъл играе обезпечителна роля.

Продължете към цялата статия…Регистиране на ЕООД и ООД