Снимка: Труд РЕГИСТРАЦИЯ НА  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ Търговските дружества се учредяват по предвидения за това законов ред и подлежат на вписване  в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Познати са следните търговски дружества:  дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, събирателно дружество, командитни дружество , командитно дружество с  акции. Физическите лица могат да […]