Особености при регистрация на фирма. Защо дружество с ограничена отговорност?

Дружеството с ограничена отговорност е едно от петте вида допустими по закон търговски дружества. То е юридическо лице. Най-важното обаче е това, че отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата вноска в капитала на дружеството. Допустимо е дружество с ограничена отговорност да бъде учредено само от едно лице.

Как се учредява дружество с ограничена отговорност

Учредяването на дружеството с ограничена отговорност става на два етапа: сключва се договор а учредяване на дружеството и впоследствие се вписва дружеството в Търговския регистър.
Дружествения договор се сключва в писмена форма и се подписва от съдружниците, без да е необходимо договорът да се заверява нотариално. Допустимо е съдружник да бъде представляван от пълномощник при сключването на договора. Пълномощното обаче трябва да бъде изрично и с нотариална заверка на подписа.
Ако дружеството се създава от едно лице, вместо дружествен договор, се съставя учредителен акт, който се подписва от учредителя..
Дружественият договор следва да съдържа най-малко следното: фирмата, седалище и адрес на управление на дружеството; предмет на дейност; имената, съответно фирмите на съдружниците, ако последните са търговски дружества, ЕГН, съответно ЕИК,; размер на капитала; размер на дяловете на съдружниците в капитала; предимства на съдружниците, ако такива са уговорени; .
Наименованието на фирмата се избира свободно от учредителите. Необходимо е в наименованието да присъства и означение на вида дружество – ООД или ЕООД..
Предметът на дейност се определя свободно от учредителите. Допустимо е упражняването на всяка търговска дейност, която не е забранена от закона. Някой търговски дейност и могат да се осъществяват само чрез акционерно дружество, например банкова и застрахователна дейност, и съответно не може ООД да има за предмет такава дейност.

Продължете към цялата статия…Особености при регистрация на фирма. Защо дружество с ограничена отговорност?