Ето къде се води дело за развод и за родителски права между живеещи в различни държави от ЕС

Регламент (ЕО) №2201/2003 е приложим относно международната компетентност по брачни дела и по дела за родителска отговорност. Регламентът представлява пряко приложимо право за българските съдилища и има предимство  пред нормите на вътрешното  законодателство, които му противоречат.

Регламентът  касае спорове  по две групи въпроси от областта на семейното право:

На първо място –  това са искове за развод и законна раздяла без прекратяване на брака /каквито нашата правна система не познава/ и искове за унищожаване на брака и втора група спорове – искове за право на упражняване, делегиране ограничаване, лишаване от родителски права, като в тази втора група отношения се включват и въпросите, свързани с определяне на режим на свиждане между родителят, който не упражнява родителските права с детето, както и въпроси, касаещи имуществото на детето.

Продължете към цялата статия…Ето къде се води дело за развод и за родителски права между живеещи в различни държави от ЕС