Регламент (ЕО) №2201/2003 е приложим относно международната компетентност по брачни дела и по дела за родителска отговорност. Регламентът представлява пряко приложимо право за българските съдилища и има предимство  пред нормите на вътрешното  законодателство, които му противоречат. Регламентът  касае спорове  по две групи въпроси от областта на семейното право: На първо място –  това са искове […]