С поставянето под запрещение на едно лице неговата дееспособност се ограничава. Предпоставка за поставянето под запрещение е лицето поради душевна болест или слабоумие да не може да ръководи действията и постъпките си. Съществува пълно и ограничено запрещение. Поставянето под запрещение се извършва по съдебен ред. Подава се молба до окръжния съд, като молбата може да […]