Прехвърляне на недвижим имот

Window's Open
Creative Commons License photo credit: corinne.schwarz

Недвижим имот, придобит по време на брака срещу поемане на задължение срещу издръжка и гледане, става съсобственост на двамата съпрузи, независимо, че единият от тях е сключил договора.

Недвижим имот, придобит по давност става съсобственост на двамата съпрузи ако придобивната давност е текла по време на брака.

При дарение на недвижим имот, собственик става само надареното лице, независимо от факта дали последното е било сключило брак или не. При дарение между роднини по права линия, местните данъци и такси са значително по-ниски.

Дарението обаче може да се оспорва по съдебен ред от кръга лица, които се ползват с право на запазена част от наследството на Дарителя, а това са съпругът и неговите низходящи наследници. Оспорването на дарението от лицата ползващи се с право на запазена част става след откриване на наследството на Дарителя след неговата смърт.

Продължете към цялата статия…Прехвърляне на недвижим имот