КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ

Един от способите за придобиване на право на собственост по отношение на недвижим имот е придобиването му чрез давностно владение. За целта е необходимо да се установи, че един имот се е намирал във фактическа власт на  дадено лице, което е считало имота за свой през определен период от време – пет или десет години, в зависимост дали владението е било добросъвестно или не.

Продължете към цялата статия…КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ