Прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

Woman

ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ  ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ

Същност и предмет.

С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, собственикът на имота / Прехвърлител/ прехвърля правото си на собственост върху имота на друго лице /Приобретател/, което поема задължение да полага грижи и да дава издръжка на Прехвърлителя или на посочено  трето лице, която се ползва от Договора.

При сключване на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за даване на издръжка и гледане отначало не е известно каквъв ще е обемът в количествено и времево отношение на задълженията на Приобретателя. Тези задължения могат да надхвърлят значително полученото, но може и да е обратното.

Задълженията на страните по този договор не са определени в закона. Те са предмет на постигнато споразумение между тях. В случай, че не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, дължи се цялата необходима издръжка – храна, ежеднвени разноски, облекло и други, без оглед на това дали Прехвърлителят разполага с достатъчно имущество и доходи, за  да си ги осигурява и сам. Дължат се също всички необходими грижи за здравето, хигиената и домакинството на Прехвърлителя според нуждата и възможностите му да се справя сам.

Основания за развалянето на Договора

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане може да бъде развален по съдебен ред  в случай, че при сключването му Приобретателят е знаел за тежкото нелечимо заболяване на Прехвърлителя, което неминуемо води до скорошна смърт. Само по себе си знанието за болестното състояние на Прехвърлителя не лишава договора от основание, но знанието за предстоящата смърт може да квалифицира сделката като сключена без основание, когато се касае до съвсем кратък срок между сключването на договора и настъпилата смърт.

Продължете към цялата статия…Прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

Прехвърляне на недвижим имот

Window's Open
Creative Commons License photo credit: corinne.schwarz

Недвижим имот, придобит по време на брака срещу поемане на задължение срещу издръжка и гледане, става съсобственост на двамата съпрузи, независимо, че единият от тях е сключил договора.

Недвижим имот, придобит по давност става съсобственост на двамата съпрузи ако придобивната давност е текла по време на брака.

При дарение на недвижим имот, собственик става само надареното лице, независимо от факта дали последното е било сключило брак или не. При дарение между роднини по права линия, местните данъци и такси са значително по-ниски.

Дарението обаче може да се оспорва по съдебен ред от кръга лица, които се ползват с право на запазена част от наследството на Дарителя, а това са съпругът и неговите низходящи наследници. Оспорването на дарението от лицата ползващи се с право на запазена част става след откриване на наследството на Дарителя след неговата смърт.

Продължете към цялата статия…Прехвърляне на недвижим имот