Основанията за прекъсване на давността са уредени изчерпателно в чл. 116 ЗЗД и те се отнасят, както за давностните срокове по ЗЗД, така и за специалните давностни срокове, предвидени в други закони. Признанието, като юридически факт за прекъсване на давността, може да се извърши изрично, като се декларира от задълженото лице, че дължи вземането или […]