ООД се прекратява от съда когато важни причини налагат това

Съгласно чл. 155, ал. 1 от ТЗ дружество с ограничена отговорност може да  бъде прекратено от съда, ако важни причини налагат това. Законът е твърде лаконичен относно това какви именно причини следва да са налице, за да може да бъде прекратено дружеството на това основание. Никъде в закон или друг нормативен акт не са изброени, нито изчерпателно, нито примерно какви могат да бъдат „важните причини”, които налагат прекратяването на дружеството.

Продължете към цялата статия…ООД се прекратява от съда когато важни причини налагат това