Договор за изключително представителство


Снимка: Daniel Cormier
ДОГОВОР
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Днес …………200….. г. в гр. ……………………….. на основание чл. 36, ал. 2 от ТЗ между страните
фирма ……………………………………………………………………………………………….,
представлявана от ……………………………………………………………………………..,
с търговски адрес в ……………………………………………………………………………,
банкова сметка № ………………………….. при ………………………………………….. банка,
гр. …………………………………………, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
фирма ………………………………………………………………………………………………..,
представлявана от ………………………………………………………………………………,
с търговски адрес в …………………………………………………………………………….,
банкова сметка № ………………………….. при …………………………………………… банка,
гр. ……………………., наричана по-долу за краткост ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ се сключи настоящият договор за следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ приема да сътрудничи при извършване на търговската му дейност като извършва следното:
– проучване, издирване, събиране, систематизиране и предоставяне на маркетингова информация с крайна цел сключване на сделки за покупко-продажба на стоки и услуги в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. С настоящия договор ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право да преговаря и договаря от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да рекламира негови стоки и услуги и всички други действия в интерес и със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с търговската му дейност. Сферата на действие на правата на ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ е ……………………………………………………….. (вписва се региона).
3. Във всеки конкретен случай, при нужда, ще се подписва ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящия договор за уточняване на обема на предоставеното ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
4. (1) ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право на възнаграждение:

Продължете към цялата статия…Договор за изключително представителство