Отказ от наследство

Наследството включва не само права, но и задължения. Чести са случаите, в които починалият е оставил повече или само задължения, отколкото имуществени права. В тези случаи наследникът може да се окаже от наследството, за да се освободи от задължението за заплащане на дълговете на починалия. Това се прави обикновено в случаите, в които наследодателят не е оставил никакви права. Когато все пак има права, по-добре е да се направи приемане на наследството под опис.

Отказът от наследство се извършва чрез подаване на заявление за отказ от наследство до районния съд по последното местожителство на починалия, в което се посочват трите имена на наследника, ЕГН, адрес , номер на лична карта. Със заявлението наследникът декларира, че се отказва от оставеното от наследодателя наследство .

Продължете към цялата статия…Отказ от наследство

Правата на наследника при наследяване на дружествен дял

Дружествения дял на съдружник в дружество с ограничена отговорност се наследява.  Дружественият дял представлява част от имуществото на дружеството с ограничена отговорност. Със смъртта на съдружника обаче неговите наследници не стават автоматично съдружници …

Продължете към цялата статия…Правата на наследника при наследяване на дружествен дял