Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение

Съгласно законът родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Това означава,  например, че родителите свободно могат да отдават под наем недвижим имот, собственост на детето за срок до три години.

          За  извършване обаче на действия на разпореждане с недвижими имоти /например продажба/, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се  изисква  разрешение на районния съд по настоящия  адрес на детето. Съдът преценява дали разпореждането би било в интерес а детето и ако прецени, че това е така, издава исканото разрешение.

         Дарения, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши  с разрешение на районния съдия при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.

        По същия начин се постъпва и когато свата въпрос за сключване на сделки, с които се прехвърля имущество, собственост на поставеното под запрещение лице. Отново се иска съгласието на районния съдия и  съгласие се дава само, ако съдът прецени, че сделката би била в интерес на поставения под запрещение. И в тези случай, както и при ненавършилите пълнолетие деца  са нищожни даренията, отказ от права, даване на заем и обезпечение на чужди задължения от поставеният под запрещение, без никакви изключения, включително и при очевидни ползи и при извънредни семейни нужди.

Продължете към цялата статия…Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение

Поставяне под запрещение

С поставянето под запрещение на едно лице неговата дееспособност се ограничава. Предпоставка за поставянето под запрещение е лицето поради душевна болест или слабоумие да не може да ръководи действията и постъпките си.
Съществува пълно и ограничено запрещение.

Поставянето под запрещение се извършва по съдебен ред. Подава се молба до окръжния съд, като молбата може да изхожда от съпруга, от близки и роднини на лицето, от всеки заинтересован и от прокурора.

За да бъде поставено под запрещение едно лице, съдът следва да придобие непосредствени впечатления от състоянието на лицето, поради което лицето се разпитва от съда. След провеждане на разпита, съдът може да назначи временен попечител на лицето, ковто да се грижи за неговите интереси до постановяване на съдебното решение.

В случай, че разпитът на лицето се окаже недостатъчен, за да се направи извод за необходимостта от поставянето под запрещение, се назначава експертиза по делото, вещото лице, по която се запознава с доказателствата по делото и извършва преглед на лицето, чието запрещение се иска и се произнася относно състоянието на лицето и дали същото може да ръководи постъпките си.

По тези дела, с оглед доказването на необходимостта от поставянето под запрещение, е допустимо изслушването на свидетелски показания, които целят да установят конкретни обстоятелства от действителността, въз основа на които може да се направи извода, че лицето не разбира свойството и значението и извършваното и не може д ръководи постъпките си.
Отмяната на запрещението се постановява по съдебен ред и може да бъде поискана освен от лицата, които могат да подадат молба за поставяне под запрещение , и от органа по настойничество и попечителство и от настойника

ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Продължете към цялата статия…Поставяне под запрещение