Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘покупко-продажба’

Договор за продажба

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за продажба между: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ……………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко ПРОДАВАЧ и 2. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ………………………………………………………………………………………………… и наричан накратко КУПУВАЧ. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО: I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля […]

Коментирайте

Договор за покупко-продажба

Предмет на договор за покупко-продажба могат да бъдат вещи и права. Всички вещи могат поначало да бъдат продавани. Изключение правят индивидуално определени вещи, които не съществуват вече при сключването на договора. Поради липса на предмет такъв договор е нищожен и не поражда правно действие. По отношение на родово определимите вещи такава хипотеза не съществува, тъй […]

Коментирайте

  • Най-популярни статиии