Физическите и юридическите лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя – частна държавна собственост, могат да придобият собствеността върху тази земя чрез покупко-продажба като подадат  молба до областния управител по местонахождението й. Към молбата се прилагат: 1. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ върху построената сграда; 2. СКИЦА на имота от одобрена кадастрална карта, а […]