Топлофикация ме осъди без да разбера! Ето как може да стане това.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Не са редки случаите, в които длъжниците на „Топлофикация” разбират, че срещу тях е било водено дело и е постановено решение, по силата на което същите са осъдени да заплатят суми на „Топлофикация”, едва когато получат  покана за доброволно изпълнение от  съдия-изпълнител или дори когато се окаже, че притежаваните от тях суми по банкови сметки и трудови възнаграждения са запорирани, a имотите им – възбранени, без да са разбрали че срещу тях е било водено дело и постановено осъдително решение. В по-големия брой от случаите, овен това, длъжниците се оказват осъдени да заплатят освен дължими суми и суми, които се отнасят за много стари задъжения, такива които са погасени по давност.

Ако това се случи и на Вас, има средства за защита, но към  всеки конкретен случай трябва да се подходи индивидуално и да се установи дали са налице законовите предпоставки, за да се приложи защитен механизъм.

Неприсъствено решение може да бъде постановено срещу ответника /длъжника/ само в следните случаи: когато ответникът е получил препис от исковата молба, в законоустановения срок не е подал отговор на исковата молба, не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие и не се е явил на делото, без уважителна причина, като всички тези предпоставки трябва да са едновременно налице. Неприсъствено решение, освен това, може да се постанови не служебно от съда, а само по искане на ищеца /”Топлофикация”/.

Неприсъственото решение  е оформено в протоко от проведеното заседание по деото. То не подлежи на обжалване, но срещу него може да се подаде молба за отмяна пред въззивния съд в едномесечен срок от връчването му. Срокът започва да тече от връчване на решението, но в много от случаите длъжниците не получават решение, а направо са известявани за образувано срещу тях  изпълнително дело. В тези случаи те могат да подадат молба за отмяна, независимо, че решението фактически не им е връчено.

Продължете към цялата статия…Топлофикация ме осъди без да разбера! Ето как може да стане това.

Давност Топлофикация. До кога можем да направим възражение?

Задълженията на потребителите към „Топлофикация” се погасяват с изтичането на тригодишен давностен срок. За погасителната давност обаче съдът не следи служебно, а следва да се направи възражение от страна на потребителя в установените за това срокове.

На практика възниква въпросът, в случай, че „Топлофикация” е завела дело срещу нас, за да търси вземанията си за разходвана, но незаплатена топлинна енергия до кой момент можем да направим валидно възражението за изтекла погасителна давност, така че то да бъде взето в предвид от съда при постановяване на решението.

Когато по молба на „Топлофикация” бъде образувано съдебно дело за събиране на вземанията за разходвана, но незаплатена топлинна енергия, потребителят получава Заповед за изпълнение, срещу която ако счита, че не дължи претендиранирте суми за заплащане на „Топлофикация”, може да подаде възражение.

Това възражение е по образец и не следва да бъде мотивирано. Длъжникът може да подаде възражението, без да сочи причините, поради които счита, че не дължи претендираната сума за заплащане, но може и да запише във възражението си, че не дължи сумите по отношение на „Топлофикация”, тъй като счита същите за погасени по давност.

След като възражението на потребителя постъпи в съда, „Топлофикация” има право да заведе дело по общия исков ред срещу потребителя за установяване на вземането си. Потребителят получава препис от исковата молба, като в едномесечен срок той може да подаде писмен отговор, в който да направи своите възражения, включително и тези за изтеклата погасителна давност. На практика се поставя въпросът докога може да бъде направено възражението за изтекла погасителна давност и какво се случва, ако възражението за изтекла погасителна давност е направено във възражението срещу заповедта за изпълнение, но не е направено в отговора на писмената молба, било поради обстоятелството, че такъв отговор изобщо не е бил подаван, било поради това, че в подадения отговор е пропуснато да се направи възражението за изтекла погасителна давност.

Продължете към цялата статия…Давност Топлофикация. До кога можем да направим възражение?

Топлофикация – II част

Какво да предприемем, ако считаме, че вземането ни е погасено по давност ?

На първо място следва да се подаде молба до съдия – изпълнителя с искане за прекратяване на производството, тъй като вземането е погасено по давност.
За съжаление обикновено съдия-изпълнителите отказват да прекратят производството с мотива, че не са компетентен орган, който да се произнесе по изтеклата погасителна давност. Не смятам, че това тяхно действие е правилно, още повече че в съдебната практика и правната литература е застъпено обратното схващане. Отказът обаче на съдия изпълнителя да прекрати образуваното пред него изпълнително производство не подлежи на съдебен контрол. Ако все пак бъде подадена жалба до съда срещу отказа на съдия-изпълнителя, жалбата ще бъде недопустима, тъй като отказът на съдия изпълнителя да прекрати изпълнителното производство не е от действията, които могат да се обжалват от страна на длъжника и съдът няма да се произнесе по същество на жалбата. Действията, които могат да се обжалват от страна на длъжника за изчерпателно изброени в ГПК.

Независимо от обстоятелството, че по молбата за прекратяване е много вероятно съдия-изпълнителят да се произнесе с отказ, е необходимо тази молба да бъде подадена до съдия – изпълнителя. Отказът е предпоставка за водене на отрицателно установителен иск за установяване на недължимостта на сумата, претендирана на заплащане по изпълнителния лист, тъй като без да е отказано прекратяването на изпълнителното дело, няма правен интерес за водене на този иск.

Продължете към цялата статия…Топлофикация – II част

Отново за Топлофикация – Част I

Напоследък „Топлофикация” предприема агресивни мерки по събиране на вземанията си от своите длъжници. В зависимост от това дали Топлофикация разполага вече с изпълнителен лист срещу своите длъжници или не, предприема различни действия по събиране на вземанията си.  От 01.03.2008год. е в сила новия Граждански процесуален кодекс, уреждащ нов режим за събиране на вземания чрез нар. Заповедно производство. В случай, че Топлофикация се е снабдила с изпълнителен лист преди датата на влизане в сила на новия ГПК, или е подала молба за издаване на такъв изпълнителен лист преди тази дата, може да образува изпълнително производство с така издадения изпълнителен лист. Ако обаче не притежава такъв изпълнителен лист или претендира вземане за по-късен период от време, следва да се снабди с изпълнителен лист, съобразно сега действащото законодателство.

По-долу в настоящото изложение ще се опитам накратко да представя процедурите, които предприема Топлофикация за събиране на вземанията си и начините за защита срещу тези действия от страна на длъжниците.

Продължете към цялата статия…Отново за Топлофикация – Част I

Погасителна давност

Погасителната давност представлява период от време, през който Кредиторът на едно задължение е бездействал, поради което се е погасило правото му да търси защита  за упражняването на това му право по принудителен ред.  …

Продължете към цялата статия…Погасителна давност