Отказ на застрахователя да плати застрахователно обезщетение

Отказ на застрахователя да заплати застрахователното обезщетение е налице тогава когато застрахователят откаже да извърши каквото и да било плащане  на застрахования  при настъпване на застрахователното събитие, като отказът от плащане следва да се отграничава от случаите, когато застрахователят откаже  да възстанови частично вредите.

Основанията за отказ са посочени в закона. В застрахователния договор обаче могат да бъдат договаряни и други случаи, при които застрахователят може да  откаже да плати.

При имущественото застраховане застрахователят може да откаже да плати при следите случаи:

  1. При умишлено причиняване на застрахователното събитие от застрахования или от трето лице, в чиято полза е сключен застрахователния договор;
  2. При неизпълнение на задължение на застрахования по застрахователния договор, което неизпълнение е съществено с оглед интереса на застрахователя и е било предвидено в застрахователния договор;
  3. В други случаи предвидени по закон.

При личното застраховане застрахователят се осовбождава от плащане в следните случаи:

Продължете към цялата статия…Отказ на застрахователя да плати застрахователно обезщетение