Плащане към застрахователя

За да влезе в сила застрахователният договор, е необходимо  да бъде заплатена застрователаната премия или първата вноска от застрахователната премия, в случай, че  между страните е договорено застрахователната премия да бъде изплатена на разсрочено плащане. Това правило е валидно, освен ако страните не са договорили изрично друго в договора,а именно, че договорът  влиза в сила без да е заплатена застрахователната полица.

Когато застрахователната премия е платима еднократно, то преди тя да бъде изплатена  застрахователният договор не влиза в сила и не поражда задължения за застрахователя да заплати застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие. Ако обаче е договорено разсрочено плащане на застрахователните премии, неплащането на премиите след първата не оказва влияние върху действителността на договора. В този случай договорът продължава да обвързва страните, но застрахованият изпада в забава от датата, на която е следвало да заплати съответната вноска по застрахователната полица.

Както беше посочено по-горе, възможно е да бъде уговорено, договорът за застраховане да влезе в сила, без да е заплатена застрахователна премия. Такъв ще е случаят при т. нар. временно застрахователно събитие, където застрахователят първо носи риска, а след това се заплаща застрахователното обезщетение. В този случай застрахователят плаща и тогава когато настъпи застрахователното събитие през периода, през който застрахованият не е длъжен да плати застрахователната премия. Временното застрахователно покритие се явява необходимо тогава когато веднага трябва по закон да се покрие риска. Временният договор предхожда сключването на окончателен договор за застраховка. По правило се уговаря  възнаграждението към застрахователя  за временното застрахователно покритие да се заплати при сключването на окончателния застрахователен договор. При сключването на окончателния застрахователен договор се заплащат  една премия, касаеща и  времето на застрахователното покритие и по двата договора. Ако застрахователното събитие настъпи през времетраенето на временния застрахователен договор, застрахователят е длъжен да плати застрахователното обезщетение, освен ако  застрахователното събитие е настъпило след изтичането на срока на временното покритие и застрахованият не е подписал окончателен договор, поради причини за които отговаря и не е платил първата премия.

Последици от неплащане на застрахователни премии.

Продължете към цялата статия…Плащане към застрахователя