Застраховка гражданска отговорност

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховаката „гражданска отговорност” е вид застраховака, при която застрахователят дължи плащане на обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице за вредите, които му е причинил.
Опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица се нарича застрахователен риск. Рискът може да бъде свързан с личното виновно поведение на застраховния, но може да бъде свързан и с лични виновни деяния на трети лица, когато застрахованият, в определени от закона случаи, отговаря за тези действия като за свои. Възможно е застраховане и на договорна основа, в който случай е застраховано задължението на застрахования да обезщети вредите, причинени на кредитора по сключен договор в резултат на неизпълнение на задължението.

При „гражданската отговорност” застрахователят може да направи възражение за съпричиняване на вредите, ако увередното лице е допринесло за тяхното настъпване.

При „гражданската отговорност” застрахователят обезпечава защитата срещу опасността от възникване в тежест на застрахования на едно парично задължение, за което той отговаря с цялото си имущество. Застрахователят, при вреди, настъпили от непозволено увреждане, обезщетява реално претърпените вреди от третото лице. Тук спадат имуществените и неимуществените вреди причинени на застрахованото лице, както и вредите, причинени на вещи, принадлежащи на третото лице. Основен принцип е, че застрахователното обезщетение се дължи в размер съобразно размера на настъпилата вреда, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователния договор. Отговорността на застрахователя е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да ндхвърлят договореното.

Продължете към цялата статия…Застраховка гражданска отговорност